Aktualitātes


SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ
28.01.2013


              No 2013.gada 1.janvāra cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni ar invaliditāti (pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem) Raunas novada pašvaldībā var saņemt asistenta pakalpojumu. Asistents cilvēkiem palīdzēs pārvietoties ārpus mājokļa - uz skolu, darbu, pakalpojuma saņemšanas vietu.

            Šo pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā var saņemt pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojumu  līdz 40 stundām nedēļā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

            Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai viņa likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Papildus iesniedzot iesniegumu pieaugušajiem ir jāuzrāda VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, bet bērniem - VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ un dokumenti, kas apliecina, ka persona strādā vai mācās, vai apmeklē dienas aprūpes centru un citi apliecinoši dokumenti, pēc sociālā dienesta speciālista pieprasījuma.

            Raunas novada pašvaldībā iesniegumus asistenta pakalpojuma piešķiršanai pieņems Raunas novada Sociālais dienests Raunā, Valmieras ielā 1, Drustos, Tautas namā pie sociālās darbinieces.

            Aicinām ikvienu Raunas novadā dzīvojošu personu ar I un II invaliditātes grupu un bērnus ar invaliditāti, kuriem nepieciešams asistenta pakalpojums un kuriem ir VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, pieteikties Raunas novada Sociālajā dienestā.

            Lai saņemtu VDEĀVK atzinumu, personai ar I un II grupas invaliditāti pa pastu  vai elektroniski jānosūta iesniegums (VDEĀVK nodaļai, kurā kārtota invaliditātes grupa) par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Personām, kurām invaliditātes grupa piešķirta līdz 1997.gadam papildus iesniegumam jāpievieno invalīdu apliecības kopija.

            Informējam, ka pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā” lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, nosakot asistenta pakalpojuma apjomu katram cilvēkam individuāli, ņemot vērā izglītības apgūšanu, algotu darbu, ārstniecības pakalpojumu saņemšanas nepieciešamību un aktīvu darbu nevalstiskajās organizācijās.

      Atpakaļ