Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 5 2015.gada 27.maijā
22.05.2015


""

RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131. 

Telefons/fakss: 64107343, e – pasts: novadadome@rauna.lv, mājas lapa: www.rauna.lv


RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 5

2015.gada 27.maijā


DARBA KĀRTĪBA


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.

 2. Iesniegumu izskatīšana:

  1. Par A.P. iesniegumu.

  2. Par L.K. iesniegumu.

  3. Par nekustamā īpašuma „Vecieviņas” zemes sadalīšanu.

  4. Par nekustamā īpašuma „Gaismiņas” zemes sadalīšanu.

  5. Par nekustamā īpašuma „Celitāni” zemes sadalīšanu.

  6. Par nekustamā īpašuma „Lejas Stuķi” zemes sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.

  7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunsuži”, Raunas pagastā, Raunas novadā.

  8. Par grozījumiem Raunas novada domes 29.04.2015. lēmumā (prot. Nr. 4, 3.2 §) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Vidus Paurnieši”, Raunas pagastā, Raunas novadā”.

 1. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2015.gadam iedalīšanu:

3.1 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai „Seisuma” ezerā 2015.gadam iedalīšanu.

3.2 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai „Brengūža” ezerā 2015.gadam iedalīšanu.

3.3 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai „Skolas” ezerā 2015.gadam iedalīšanu.

3.4 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai „Dūķu” ezerā 2015.gadam iedalīšanu.

 1. Par pilnvarotās personas zvejas kontrolē ar tiesībām sastādīt administratīvos protokolus iecelšanu.

 2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.

 3. Par grozījumiem Raunas novada domes 29.06.2011. saistošajos noteikumos Nr.20 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Raunas novadā”.

 4. Par grozījumiem Raunas vidusskolas nolikumā.

 5. Par maksimālo bērnu skaitu Raunas novada izglītības iestāžu pirmskolas izglītības grupās.

 6. Par saistošajiem noteikumiem „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Raunas novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

 7. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu.

 8. Par zemes vienības Smiltenes iela 9 ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai.

 9. Par Raunas novada domes gada pārskatu par 2014.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi.

 10. Par parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā no L.R. un J.R.
      Atpakaļ