Aktualitātes


57896

Lauksaimniecības zemes iegāde kļuvusi sarežģītāka
08.05.2015


 

Lauksaimniecības zemes iegāde kļuvusi sarežģītākaGrozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas stājās spēkā no 01.11.2014. ir ieviesuši būtiskus ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegūšanai personu īpašumā.

 Aicinām būt vērīgiem un, plānojot šādus darījumus, pircējam pārliecināties, vai viņš ir darījuma tiesīgais subjekts un atbilst minētajā likumā noteiktajiem kritērijiem, lai iegūtu īpašumā lauksaimniecības zemi. Ar likuma grozījumiem vietējai pašvaldībai ir nodota kompetence uzraudzīt darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskumu. Raunas novada pašvaldībā to dara Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi.
Saskaņā ar likumu un kārtību, kādu nosaka 2014. gada 30. decembrī spēkā stājušies Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumi Nr.748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”, personai, kura vēlas iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, jāvēršas ar iesniegumu tajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumam jāpievieno darījuma akts un dokumenti, kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi. 

Nosacījumi

Fiziska persona var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi (līdz 2000 ha), ja tā atbilst šādiem nosacījumiem, apliecinot to ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem:

ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas Republikā

(izvēles kritērijs)

 • vismaz gadu pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi vienotos platības maksājumus saskaņā ar regulu Nr.73/2009 vai saņem tiešos maksājumus saskaņā ar regulu Nr.1307/2013, vai

 • to ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no to kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, vai

 • ir ieguvusi lauksaimniecisko izglītību vai tai pielīdzināmu izglītību arodizglītības programmā, profesionālās vidējās izglītības programmā vai profesionālās pilnveides izglītības programmā, apgūstot augkopības, lopkopības vai citus atbilstošus priekšmetus ne mazāk kā 160 stundu apmērā

iesniegumā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk (ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem), vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk (ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem),

iesnieguma iesniegšanas dienā personai nav nodokļu (t. sk. nekustamā īpašuma nodokļa) parādu Latvijā vai valstī, kurā atrodas tās pastāvīgā dzīvesvieta

Juridiska persona (SIA, AS, z/s u.tml.), var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi (līdz 2000 ha), ja tā atbilst šādiem nosacījumiem, ko apliecina ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem:

vismaz gadu pēdējo triju gadu laikā ir saņēmušas vienotos platības maksājumus saskaņā ar regulu Nr. 73/2009 vai saņem tiešos maksājumus saskaņā ar regulu Nr. 1307/2013, vai to ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no to kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem

iesniegumā (rakstveidā) apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem

 • vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam darbiniekam ir atbilstoša profesionālā izglītība attiecīgajā juridiskās personas darbības jomā, kas iegūta ne mazāk kā arodizglītības programmā vai profesionālās vidējās izglītības programmā,, vai

 • vismaz viena īpašnieka ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz vienu trešdaļu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem

var norādīt patiesos labuma guvējus un apliecināt, ka visi patiesie labuma guvēji ir šā likuma 28.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas (Latvijas Republikas pilsoņi vai citu ES dalībvalstu pilsoņi, vai arī Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi)

iesnieguma iesniegšanas dienā tām nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā tās ir reģistrētas.Minētos papildu nosacījumus varēs neievērot tikai atsevišķos gadījumos, ja:

 • lauksaimniecības zemes ieguvējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz desmit hektārus fiziskajām personām un piecus hektārus – juridiskajām personām;

 • maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi;

 • mantošanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi;

 • valsts vai pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo lauksaimniecības zemi, kā arī lauksaimniecības zemi, ko iegūst īpašumā valsts kapitālsabiedrības ar likumu deleģēto funkciju īstenošanai;

 • lauksaimniecības zemi, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3., 4., 7. un 8.punktu

 • darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem;

 • lauksaimniecības zemi, kas tiek atsavināta zemes konsolidācijas procesā saskaņā ar zemes pārvaldību regulējošiem normatīvajiem aktiem

 • zemes kopīpašnieku, ja tas izmanto pirmpirkuma tiesības.

Pirmpirkuma tiesības ar šo likumu ir noteiktas:

 • atsavināmās lauksaimniecības zemes kopīpašniekiem,

 • atsavināmās lauksaimniecības zemes nomniekam, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts attiecīgajā pašvaldībā,

 • Latvijas zemes fonda pārvaldītājam, kam sava darbība jāuzsāk  2015. gada 1. jūlijā.

Likuma grozījumi paredz pašvaldībai pienākumu izveidot Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru. Ņemot vērā noteikto likumdošanas regulējumu, Raunas novada dome ir izveidojusi Lauksaimniecības zemes līgumu reģistru. Lai noslēgtais nomas līgums tiktu atbilstoši likuma prasībām reģistrēts pašvaldības administrētajā reģistrā, zemes nomniekam vai iznomātājam pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, līguma kopija jāiesniedz Raunas novada domes Attīstības nodaļas speciālistei Dainai Kļaviņai, kura veiks nomas līguma reģistrēšanu Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā Ja personas zemes nomas līgumā, kas reģistrēts Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, veiks būtiskas izmaiņas vai tas tiks lauzts, vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to ir jāinformē pašvaldība. Pašvaldība ir tiesīga reģistrēt Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā arī tos zemes nomas līgumus, kas noslēgti pirms 2014. gada 1.novembra. Lauksaimniecības zemes nomas līgums slēdzams rakstveidā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā Raunas novada dome lūdz zvanīt Raunas novada domes Attīstības nodaļas speciālistei Dainai Kļaviņai, tālr. 64119904, 27841568, 64129710 (Drusti).

 


      Atpakaļ