Aktualitātes


58491

RAUNAS NOVADĀ NORISINĀSIES APTAUJA PAR SABIEDRĪBAS VESELĪBU UN VIDI
06.03.2012


Amatas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā „Sabiedrības veselības aptaujas veikšana par ar veselību saistītiem faktoriem, kas ietekmē iedzīvotāju sociālo un dzimumu nevienlīdzību un ierobežo sociālekonomisko līdzdalību” par uzvarētāju atzīts SIA „SOCIOLOĢISKO PĒTĪJUMU INSTITŪTS”.

            Sabiedrības veselības aptauja norisināsies Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas un Cēsu novada pašvaldību administratīvajās teritorijās, aptaujāti tiks iedzīvotāji darbaspējas un pēc darbaspējas vecumā no 16 – 79 gadiem.

            Aptauja tiks veikta šā gada marta un aprīļa mēnešos, provizoriskie aptaujas rezultāti tiks prezentēti 2. HEPROGRESS Konferencē par uz zināšanām balstītu praksi un pieredzi veselības veicināšanas politiku attīstību reģionālā un vietējā līmenī, kuru no 14.-17.maijam organizē projekta vadošais partneris Østfold reģions sadarbībā ar Spydeberg pašvaldību.

            Ar SIA „SOCIOLOĢISKO PĒTĪJUMU INSTITŪTS” noslēgtā līguma termiņš ir 2012.gada 1.augusts, kad tiks sagatavots informatīvs izdales materiāls par veikto aptauju.

            Aptauja par sabiedrības veselību tiek veikta HEPROGRESS projekta “Sociālās un dzimuma nevienlīdzības mazināšana veselības jomā un šķēršļu novēršana sociālekonomiskai līdzdalībai. Uz praksi balstīto vietējo politiku attīstība, līdzdalība un spējināšanas plānošana” ietvaros (PROGRESS programmas 2007-2013, Progres VP 2010/0783). PROGRESS ir ES nodarbinātības veicināšanas un sociālās solidaritātes programma. To pārvalda Eiropas Komisijas (EK)  Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu  iespēju ģenerāldirektorāts.

Par projektu “HEPROGRESS”:

 Sadarbojoties Ostfoldas (Østfold) novada domei (Norvēģija) ar Vidzemes plānošanas reģiona 7 pašvaldībām (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas), ir uzsākts HEPROGRESS (2010-2012) projekta – „Sociālās nevienlīdzības un dzimuma atšķirības veselības jomā. Uz praksi balstīto vietējo politiku attīstība, līdzdalība un spējināšanas plānošana” pirmais ieviešanas posms. HEPROGRESS projekts ir turpinājums HEPRO (2005 - 2008) projektam, kur izstrādātā koncepcija ļāva veikt sabiedrības veselības izpēti 6 dažādās valstīs, aptaujājot 34 000 iedzīvotājus. Viena no galvenajām HEPRO projekta atziņām ir, ka sociālā nevienlīdzība veselības jomā ir izaicinājums visās Baltijas reģiona valstīs. Tomēr neatbildēts palika jautājums, vai sociālo nevienlīdzību veselības jomā var ierobežot, uz ko šī projekta ietvaros centīsies atbildēt visi projekta partneri. Tādēļ HEPROGRESS projekta vispārīgais mērķis ir atbalstīt vietējo un reģionālo pārvaldes darbinieku līdzdalību ES un vietējo politiku plānošanā, kas vērstas uz zināšanām un praksi balstītu pieeju izmantošanu un ieviešanu sociālās nevienlīdzības mazināšanai veselības jomā.

 Projekta tiešie mērķi:

1. Izvērtēt esošo likumdošanu, pamatnostādnes un plānošanas dokumentus attiecībā uz šķēršļiem, kas samazina sabiedrības līdzdalību un palielina sociālās atšķirības starp dzimumiem veselības jomā

2. Veikt pētījumu, kas ļaus vislabāk novērtēt esošo politiku, stratēģiju un pasākumu mijiedarbību vietējā un reģionālajā līmenī, izprotot sabiedrības veselības veicinošu iniciatīvu nepieciešamību

 3. Ar akadēmisko līdzdalību izveidot uz zināšanām balstītu ekspertu komandu sabiedrības veselības un spējināšanas plānošanas jomā

 4. Izveidot saliedētu vietējo kopienu, izmantojot labās prakses un ideju apmaiņu starp politiķiem un nozares speciālistiem pāri robežām

 5. Atbalstīt starpnozaru politikas vērstas uz dzīves un darba apstākļu uzlabošanu, veselības uzlabošanu un sociālo aizsardzību

 HEPROGRESS projekta ietvaros paredzēts īstenot aktivitātes, lai mazinātu sociālo izstumtību, nevienlīdzību un diskrimināciju veselības jomā, kas kavē iedzīvotāju pilnvērtīgu līdzdalību un ekonomisko aktivitāti savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

 Tāpat viena no tuvākā laika plānotām HEPRGRESS projekta aktivitātēm ir aptaujas veikšana un datu analīze par sociālo nevienlīdzību veselības jomā sociālās izstumtības rakursā, kas norisināsies 2011.gada rudenī Ostfoldas reģionā Norvēģijā un septiņās Vidzemes Plānošanas reģiona – Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Līgatnes, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas pašvaldībās Latvijā.

 Sagaidāmie projekta rezultāti

 HEPROGRESS…

 ... mazinās sociālo nevienlīdzību veselības jomā, paaugstinot kompetenci un zināšanas profesionāļu vidū

... piedāvās labās prakses piemērus, ko pašvaldības un reģioni Latvija varētu izmantot, lai novērstu veselības problēmas identificētas HEPRO projektā

... piedāvās instrumentus, lai  mazinātu sociālo nevienlīdzību veselības jomā

... rosinās diskusiju par jauniešu, kuri neapmeklē skolu, veselību un tā ietekmi uz sociālo vidi

... rosinās veidot vienotu izpratni un attīstīt stratēģiju Ostfoldas (Østfold) un Vidzemes plānošanas reģionā sociālās nevienlīdzības mazināšanai

... ar Latvijas Universitātes un Ostfoldas (Østfold) Augstskolas starpniecību attīstīs ekspertu grupu sociālās nevienlīdzības mazināšanai veselības jomā

... veicinās augstākās izglītības iestāžu iesaistīšanos uz zināšanām un praksi balstītu politiku attīstībā un ieviešanā – spējināšanas pieejas izmantošanā

 Projekts tiek īstenots divu gadu laikā - no 2010.gada decembra līdz 2012.gada janvārim Norvēģijā, Latvijā un Somijā: vadošais partneris ir Ostfoldas (Østfold) novada dome (Norvēgija) un sadarbības partneri ir Amatas novada dome (Latvija), Vidzemes plānošanas reģions (Latvija), Latvijas Universitāte (Latvija), Ostfoldas (Østfold) augstskola (Norvēģija), Voldas augstskola (Norvēģija), Mosas (Moss) pašvaldība (Norvēģija), Hobolas (Hobøl) pašvaldība (Norvēģija) un Pasaules Veselības organizācijas Baltijas reģiona organizācija “Veselīgās pilsētas “ (Baltic Region Healthy Cities Organisation) (Somija).

 Projekts tiek līdzfinansēts no ES nodarbinātības veicināšanas un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS (2007-2013) - Progress VP 2010/0783. Projekta izmaksas ir 5.2 NOK, no kuriem ES Progress programma līdzfinansē aptuveni 4 milj. NOK.

Sīkāka informācija Amatas novada mājaslapā: www.amatasnovads.lv 

      Atpakaļ