Aktualitātes


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lapsiņu ferma”, Raunas pagastā, Raunas novadā
06.05.2015


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas  likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lapsiņu ferma”, Raunas pagastā, Raunas novadā.  Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes  ielā 2, Raunas pagastā 2015. gada 3.jūnijā plkst. 10.00. Dalībnieku  reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015.gada 2.jūnijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 2469,00 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 246,90 (divi simti četrdesmit seši euro  90 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas  nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela  2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas  lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948,  64119902.

Izsoles noteikumi
      Atpakaļ