Aktualitātes


Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 2015.gadā
23.01.2015


Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 2015.gadā


Līdz 2014. gadam pašvaldībām bija tiesības – piemērot 25% pieauguma ierobežojumu zemei, kas nozīmēja, ka nodoklis nedrīkstēja pārsniegt 25% par iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto. Tas savulaik tika noteikts Nekustamā īpašuma nodokļa likumā, lai sakarā ar kadastrālās vērtības pieaugumu nodoklis vienā gadā nepalielinātos pārāk strauji. Tā kā ar 2015. gadu pašvaldībām vairs nav tiesības noteikt šo pieauguma ierobežojumu, 2015. gadā aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli Raunas novada teritorijā esošiem nekustamiem īpašumiem, netiek ņemts vērā nodokļa pieauguma ierobežojums, tātad, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tiek aprēķināts 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kas varētu nepatīkami pārsteigt daļu nodokļa maksātāju, jo aprēķinātais nodoklis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir strauji pieaudzis!

Atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli”, Raunas novadā tiek piemērotas sekojošās nodokļa likmes:

1,5%:

- zemei,
- ēkām vai to daļām, izņemot dzīvojamām mājām (to daļām), nedzīvojamo ēku daļām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, citām telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai,
-
komersantu īpašumā esošām dzīvojamām mājām (to daļām), nedzīvojamo ēku daļām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, citām telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, ja tās nav izīrētas dzīvošanai un īres tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, tātad turpmāk minētajiem nekustamā īpašuma objektiem varēs piemērot nodokļa likmi, ko piemēro dzīvojamajām mājām tikai tad, ja tie būs izīrēti dzīvošanai un īres tiesības būs nostiprinātas zemesgrāmatā. Visos citos gadījumos piemēros nodokļa likmi 1,5%. Sākot ar 2014. gadu, datus par veiktajiem un spēkā esošajiem īres tiesību nostiprinājumiem komersantu īpašumos un īres tiesību dzēsumu pašvaldības iegūs zemesgrāmatas. Tas nozīmē, ka pašvaldībā šie dati nav jāiesniedz atsevišķi.

-0,2% dzīvojamām mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un citām telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Nekustamā īpašuma nodoklis netiks piemērots dzīvojamo māju palīgēkām, kuras lielākas par 25m2 (izņemot garāžas)

0,2-0,6% komersantu īpašumā esošiem objektiem, kuri ir izīrēti dzīvošanai un īres tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā;

papildlikme 1,5% neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.

likme 3% apmērā no kadastrālās vērtības tiks piemērota par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša

Jaunie grozījumi likumā arī precīzi nosaka, no kura brīža nekustamā īpašuma nodokli jāsāk maksāt par jaunu reģistrētu nekustamā īpašuma nodokļa objektu (jaunuzceltu dzīvojamo ēku, jaunbūvi, inženierbūvi, jaunizveidotu dzīvokļa īpašumu vai zemes vienību), paredzot, ka nekustamā īpašuma nodokli par šo objektu turpmāk maksās ar nākamo mēnesi pēc tā reģistrācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS). Tas pats attiecas uz objekta izslēgšanu (piemēram, objekts ir nojaukts vai nodedzis) no NĪVKIS, nosakot to, ka nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc ieraksta dzēšanas no sistēmas

NĪN atvieglojumi tiks saglabāti tiem, kuriem Sociālais dienests ir piešķīris: trūcīgās vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu, daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām personām, atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli”. Raunas novada Domes interneta vietnē www.rauna.lv ir pieejami iesniegumu paraugi NĪN atvieglojumu saņemšanai (sadaļā pakalpojumi – iesniegumu veidlapas), kas personām, kurām tie pienākas, jāiesniedz Raunas novada domē. Pašvaldība par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim.

Ja nodokļu maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš sasniedzams, kā arī nodokļa maksātājs likumā noteiktā kārtībā nav informējis nodokļu administrāciju par to, ka nav saņemts maksāšanas paziņojums, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek sūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 14 daļa). Tādēļ daudz ērtāk ir saņemt maksāšanas paziņojumu elektroniskā veidā, piesakoties www.epakalpojumi.lv vai sazinoties ar Raunas novada domes zemes lietu speciālisti/ NĪN administratori.

NĪN maksājams reizi ceturksnī – 31. martā, 15. maijā, 17. augustā un 16. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļu gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā (līdz pirmajam samaksas termiņam). Saskaņā ar likuma prasībām, par nodokļu maksājuma samaksas termiņa kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0.05% par katru kavējuma dienu.

Ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, lūdzam viena mēneša laikā par to informēt zemes lietu speciālisti/NĪN administratori Dainu Kļaviņu pa tālruni 64129710 (Drustos) vai 64119904 (Raunā) vai rakstot e-pastu: drusti@e-apollo.lv. Pie zemes lietu speciālistes/NĪN administratores iespējams vērsties arī neskaidrību gadījumā par nekustamā īpašuma nodokļa apmēriem, to aprēķināšanas kārtību un atvieglojumiem, kā arī citiem ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem.

Zemes lietu speciāliste / NĪN administratore: Daina Kļaviņa, mob.t. 27841568
      Atpakaļ