Aktualitātes


Nomas tiesību izsole
07.01.2015


 

Raunas novada domes

Pirts telpu Skolas ielā 2, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā

Nomas tiesību izsole


INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU OBJEKTU

Nomas objekts

Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Drustu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000436723, žurnāls Nr. 300002465198.

Nomas tiesību izsoles veids

Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Adrese

Pirts, Skolas iela 2, Drustu pagasts, Raunas novads, LV‑4131

Kadastra apzīmējums

4248 007 0134 003

Platība

52,1 m2

Lietošanas mērķis

Sabiedriskie pakalpojumi, Komercdarbība

Objekta nosacītā nomas maksa

EUR 0,25 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī

Maksimālais iznomāšanas termiņš

5 gadi no līguma noslēgšanas dienas

Nomas objektu raksturojoša informācija

Nedzīvojamo ēku palīgēka, kas sastāv no pirts, karsētavas, kurtuves, ģērbtuves, telpas un tualetes

Citi nomas iznomāšanas nosacījumi

Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta

Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2015.gada 09.februārim plkst. 17:00

Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.

Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:

Fiziska persona:

  • Personu apliecinošs dokuments (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un pilnvarnieka pases kopija, uzrādot oriģinālu);

  • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

  • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Juridiska persona:

  • Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē, personu apliecinošs dokuments;

  • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

  • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Izsoles datums

2015.gada 10.februāris plkst. 10:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.

Izsoles solis

EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī

Objekta apskate

Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 22016948, no 2015.gada 05.janvāra līdz 2015.gada 09.februārim.

Iznomātājs

Raunas novada dome

Reģistrācijas Nr. 90000057973

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131

Izsoles rīkotājs

Raunas novada domes Izsoles komisija.

Kontaktpersonas

Evija Zurģe, tālrunis 22016948

Linda Zūdiņa – Sivko, tālrunis 29121657

Citi noteikumi

Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas


Izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/
Nomas pieteikumu skatīt šeit... /Word fails/
Līguma projektu skatīt šeit... /Word fails/    
      Atpakaļ