Aktualitātes


Nekustamā īpašuma "Ķeveru kalns", Drustu pagastā, Raunas novadā atkārtota atsavināšana
07.01.2015


Nekustamā īpašuma "Ķeveru kalns", Drustu pagastā, Raunas novadā atkārtota atsavināšana

 

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2015. gada 11. februārī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015.gada 10.februārim plkst. 17.00. Nosacītā cena EUR 29 040,00 (divdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 2 904,00 (divi tūkstoši deviņi simti četri euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902

 Izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/
      Atpakaļ