Aktualitātes


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā
06.05.2015


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas  likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo  īpašumu “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā.  Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes  ielā 2, Raunas pagastā 2015. gada 10.jūnijā plkst. 10.00. Dalībnieku  reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015.gada 09.jūnijam plkst. 13.00. Nosacītā cena EUR 28 000,00 (divdesmit astoņi tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 2 800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro  00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas  nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela  2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas  lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902

Izsoles noteikumi
      Atpakaļ