Aktualitātes


58479

PIESAKIES GRAND EKO RĪKOTAJĀ KONKURSĀ: „BEZMAKSAS ENERGOAUDITS”!
04.04.2012


Atklātā konkursa „Bezmaksas energoaudits” 5 (piecām) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām vērtēšanas kritēriju pirmā atlases kārta:

Konkursa nolikumu sagatavojis SIA „Grand Eko”

Konkursa mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju izpratni par ēkas energoefektivitāti un potenciāliem siltumenerģijas ietaupījumiem mājas renovācijas rezultātā. Informēt par māju renovācijas iespējām, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi".

1.     Vispārējie jautājumi.

1.   Atklāto konkursu organizē SIA „Grand Eko”, reģistrācijas nr. 40103410373.

2.   Konkursa priekšmets – 5 (piecu) bezmaksas energoauditu pārskatu sagatavošana attiecīgi piecām daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. Energoauditus paraksta sertificēts energoauditors. Energoauditi sagatavoti atbilstoši 2011.gada 5.aprīlī izdotajiem Ministru kabineta noteikumi Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu” 3. pielikumam.

3.   Energoaudita sagatavošanu organizē SIA „Grand Eko” ar saviem spēkiem.

4.   Konkursa „Bezmaksas energoaudits” kopējais balvu fonds ir 1850,00 Ls, kas sadalīts uz 5 energoauditiem. Katra energoaudita tirgus cena ir 370,00 Ls, ko SIA „Grand Eko” sedz no saviem līdzekļiem sagatavojot energoauditu (konkursa uzvarētājiem energoaudita sagatavošanas izmaksas ir 0,00 Ls).

5.   Konkursa dalībnieks – pretendents uz bezmaksas energoauditu – var būt fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv attiecīgo māju (piem., DzīKS, DzīB, SIA utt.).

6.   Konkursa dalībnieks aizpilda un iesniedz anketu 6.punktā minētajos veidos. Anketai klāt pievienojamas vismaz 4 ēkas fasādes fotogrāfijas (no visām 4 debespusēm), kas arī iesniedzamas 6.punktā minētajos veidos.

7.   Konkursa anketu drīkst iesniegt papīra formā, nosūtot pieteikumu uz adresi SIA „Grand Eko”, Pulka iela 3, korp.11., Rīga, LV-1007 vai aizpildot elektronisko formu www.grandeko.lv, sadaļā Konkurss. Sūtot anketu papīra formātā, fotogrāfijas var sūtīt arī uz e-pastu info@grandeko.lv, norādot ēkas adresi.

8.   Vienā konkursa anketā drīkst ievadīt datus tikai par vienu ēku (ja pretendentam ir vairāk as ēkas, ko viņš/ viņa vēlas pieteikt, tad katru piesaka savā anketā). Ēkas var atrasties jebkurā vietā Latvijas teritorijā.

9.   Konkursa anketu var iesniegt vai izsūtīt līdz 25.aprīļa plkst. 17.00.

10.                Konkursa rezultāti tiks paziņoti 3. maijā mājas lapā www.grandeko.lv un žurnālā „Pārvaldnieks”, kā arī uzvarētāji tiks informēti personīgi.

2.     Pretendenta atlases un izvērtēšana kritēriji.

11.                Pieteikumi konkursam tiks vērtēti, balstoties uz kritērijiem, kuri norādīti 1. un 2. pielikumā esošajās tabulās. Vispirms tiks salīdzināta ēkas atbilstība 1.pielikumā norādītajiem atlases kritērijiem. Ēkas, kas atbildīs 1.pielikuma kritērijiem (K vērtējums), tiks sakārtotas pēc iegūto punktu skaita pēc 2.pielikumā esošās vērtēšanas tabulas. Pieci pretendenti, kuri būs saņēmuši vislielāko punktu skaitu, būs tiesīgi slēgt līgumus par bezmaksas energoauditu sagatavošanu. Pirms līguma slēgšanas tiks pārbaudīta pretendentu sniegto datu pareizība, – ja pretendentu sniegtie dati nebūs patiesi, tad atbilstoši kritēriju tabulai var tikt samazināts pretendenta iegūto punktu skaits.

Pretendentu pieteikumu datu apkopošanu SIA „Grand Eko” veiks periodiski konkursa gaitā, bet pieteikumu izvērtēšanu uzsāks 26. aprīlī, kad būs noslēgusies pieteikšanās konkursam.

Konkursa izvērtēšanai tiks piesaistīti SIA „Grand Eko” sertificētie speciālisti – arhitekts, būvinženieris un energoauditors, kuri, balstoties uz konkursa kritērijiem un savu profesionālo pieredzi, izvērtēs pieteikumus.

3.     Energoauditu sagatavošanas noteikumi.

12.                Veicot energoauditu, ēka tiks apsekota uz vietas – vienu reizi.

13.                Energoaudita veikšanai apsaimniekotājam jāsniedz sekojoši dati:

a)    Siltuma patēriņš apkurei un karstajam ūdenim (ja ir apgāde) par pēdējiem 3 gadiem 2009 – 2011 MWh vai precīzi norādot kurināmā patēriņu par 3 gadiem.

b)    Inventarizācijas lietas kopija.

14.                Ēkas apsekošanas laikā energoauditors konsultēsies ar ēkas pārstāvjiem par pasākumiem, kurus plānots veikt renovācijas ietvaros un iekļaut energoaudita pārskatā (ēkas pārstāvjiem apsekošanas laikā jānodod saraksts ar vēlamajiem darbiem renovācijas laikā, šis saraksts tiks pievienots kā pielikums pie līguma). No savas puses SIA „Grand Eko” apņemas ieteikt katrai ēkai nepieciešamos pasākumus.

15.                Energoauditā pirms gala aprēķina pasākumi tiks saskaņoti ar mājas pārstāvjiem, bet pēc pasākumu saskaņošanas energoauditā vairāk netiks veiktas izmaiņas.

16.                Energoaudits tiks izstrādāts saskaņā ar MK 272., lai tas būtu derīgs iesniegšanai LIAA.

17.                Energoaudits ar parakstu tiks nodots 2 (divos) eksemplāros un elektroniski pa norādīto e-pastu.

18.                Par energoaudita veikšanu tiks slēgts līgums par summu 0,00Ls, nododot energoauditu, rēķins netiks izrakstīts, tikai pieņemšanas – nodošanas akts.

19.                Gatavas energoaudita kopijas tiks nosūtītas, izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus uz ēkas pārstāvja norādīto adresi.   


      Atpakaļ