Aktualitātes


Nekustamā īpašuma "Ķeveru kalns", Drustu pagastā, Raunas novadā, atkārtota atsavināšana
31.10.2014


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2014. gada 10. decembrī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2014. gada 9.decembrim plkst. 17.00. Nosacītā cena EUR 34 848,00 (trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 3 484,80 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit četri euro 80 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/ 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 29412063.
      Atpakaļ