Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 8 2013.gada 31.jūlijā DARBA KĀRTĪBA
29.07.2013


RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 8

2013.gada 31.jūlijā

DARBA KĀRTĪBA

1.        Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka Andra Neimaņa ziņojums par paveikto darbu.

2.        Iesniegumu izskatīšana.

2.1.     Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Mežastrauti” Raunas pagastā Raunas novadā.

2.2.     Par nekustamā īpašuma „Imuri” zemes sadali.

2.3.     Par Parka ielas 6A mājas vecāko iesniegumu.

2.4.     Par nodokļa parādu dzēšanu par kopējo summu līdz 10.00 Ls, ja pamatparāda summa vecāka par 3 gadiem un ja personai iepriekš nav uzsākta parāda piedziņa.

3.        Par Raivja Ķepīša izslēgšanu no palīdzības reģistra.

4.        Par kustamās mantas – cirsmas „Ceplīši” – izsoles rezultātu apstiprināšanu.

5.        Par grozījumiem noteikumos Nr.1 „Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2013.gadam”.

6.        Par grozījumiem Nr.1 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas novada domes nolikums”.

7.        Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdēs.

8.        Par mūzikas skolas filiāles izveidošanas iespējām Raunā.

  

      Atpakaļ