Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 13 2014.gada 24.septembrī
22.09.2014


 

RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 13

2014.gada 24.septembrī


DARBA KĀRTĪBA


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.

 2. Iesniegumu izskatīšana:

 1. Par finansējumu darba laika izmaiņām Drustu pamatskolas pirmskolas izglītības grupā.
 2. Par Tautskolas „99 Baltie zirgi” pamatskolas skolēnu ēdināšanu.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Baltvilki”, Raunas pagastā, Raunas novadā.
 4. Par autoceļu „Vecdānieļi – Kauliņi”.
 5. Par Gatartas pansionāta direktora Aivara Damrozes iesniegumu.
 1. Par zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienību platību precizēšanu.

 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

 3. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.

 4. Par 2014./2015.gada apkures sezonas tarifiem Raunas novadā.

 5. Par Raunas novada velobrauciena „Pa Raunas Kalniem” nolikumu.

 6. Par Rudens gadatirgus nolikumu.

 7. Par Raunas novada domes telpu Palsas ielā 11, Drustu pagastā, Raunas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 8. Par nekustamā īpašuma „Ošu Ābeļdārzs”, Raunas pagastā, Raunas novadā atsavināšanu.

 9. Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā atsavināšanu.

 10. Par komandējumu domes priekšsēdētājai Evijai Zurģei.

      Atpakaļ