Aktualitātes


Lauku uzņēmējiem
06.08.2014


Lauku uzņēmējiem

Informācijai:

Lauku atbalsta dienests(LAD)informē, ka līdz 3. septembrim var pieteikties uz agrovides apakšpasākumu”Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana(LDĢRS)

Atbalstam jāpiesakās zīdītājgovju turētājiem no š.g. 15.maija līdz 15.novembrim. Likme par vienu dzīvnieku 101,40 euro.

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte līdz 15. augustam uzņem studentus(arī budžeta) bakalaura un maģistra programmā.

Zemkopības Ministrijā apspriež MK noteikumus:Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”. Līdz 14. augustam var sūtīt priekšlikumus, komentārus, ierosinājumus uz e-pastu losp@losp.lv un krista.garkalne@losp.lv

Zemkopības Ministrija aicina lauksaimniekus pievērst uzmanību izmaiņām tiešo maksājumu saņemšanas nosacījumiem rudenī plānojot nākamā gada sējumu struktūru un ziemāju sēju. Ar 2015.gadu tiks ieviesta ES regula- jauns maksājums par klimata un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas cieši saistīts ar vienoto platību maksājumu.Ar 2015.gadu ja aramzeme vairāk par 10 ha attieksies arī kultūraugu dažādošana . Zaļiņāšanas maksājumu automātiski saņems bioloģiskās saimniecības un zaļināšanas prakse neattieksies uz ilggadīgo stādījumu platībām. Iepazīties ar nosacījumiem LAD mājas lapā www.lad.gov.lv. Arī pie novada lauku konsultantes birojā Raunā un Drustos(otrdienās)

Raunas novada lauksaimn. konsult. Astrīda Paurniete – tel. 28381057

      Atpakaļ