Aktualitātes


Jaunatne darbībā
15.03.2013


25. aprīlī Madonā 30 Vidzemes jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem uzsāks dalību projektā „Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos”. Projekta laikā Vidzemes jaunieši, potenciālie uzņēmēji, attīstīs uzņēmējdarbības prasmes, radošu domāšanu un inovatīvu pieeju biznesa ideju izstrādē. Iegūtās zināšanas motivēs jauniešu veidot jaunus uzņēmumus Vidzemē un Latvijā.

Projektu izstrādājuši Vidzemes plānošanas reģionā strādājošie jaunieši, diskutējot par veidiem, kā sekmēt uzņēmējdarbības attīstību reģionos un veicināt tieši jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. Projekta uzdevums ir risināt aktuālus problēmjautājumus, kas kavē uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību lauku reģionos.

Projektā paredzēts septiņu dienu treniņu – semināru cikls. Treniņi notiks laika posmā no 2013. gada aprīļa līdz augustam. Katrā tikšanās reizē jaunieši kopā ar jomas speciālistiem – treneriem padziļināti apgūs zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, īstenošanu un būtiskākajiem ierobežojumiem. Lai pilnvērtīgi izprastu uzņēmējdarbības visus posmus, jaunieši pielietos radošu mācību metodi – simulācijas spēli „Mans jaunais uzņēmums”.  Sadaloties komandās, divu dienu garumā katra no tām darbosies kā vienots uzņēmums. Komandas dalībnieki, savstarpēji sadarbojoties, izdzīvos uzņēmuma dzīves ciklu, gūtās teorētiskās zināšanas pielietojot praktiski. Spēlēs noslēgumā tiks prezentēti rezultāti un notiks diskusijas par spēles laikā apgūto. Diskusiju rezultātā jaunieši kopā ar treneriem izstrādās ieteikumus uzņēmējdarbības atbalsta politikas veidotājiem, kas sekmētu jauniešiem atbilstošu uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu ieviešanu.

Kā norāda viens no projekta izstrādātājiem, Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra Tehniskās palīdzības projekta 2012.-2013. gadam speciālists Kristaps Ročāns: „Vidzemes sabiedrība iegūs 30 zinošus, motivētus un inovatīvu uzņēmējdarbību uzsākt spējīgus jauniešus. Jaunieši, mācību rezultātā būs motivētāki kļūt par potenciāliem uzņēmējiem – darba devējiem, kļūs uzņēmējdarbības niansēs daudz zinošāki, mācēs izmantot radošās domāšanas metodes, ieviest inovatīvus risinājumus, būs apguvuši praktiskas zināšanas, kas būs noderīgas gan kā darba ņēmējiem, gan vēl jo vairāk, kā potenciāliem darba devējiem.”

Līdz aprīlim, sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām, tiek apzināti jaunieši, kuri piedalīsies projektā. Katrs jaunietis saņem pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu dalībai projektā.

Treniņu – semināru cikla norises datumi un vietas (detalizētāka informācija sekos):

25. aprīlis Madona

16. maijs Smiltene

5. – 6. jūlijs Valmiera

24. jūlijs Gulbene

16. – 17. augusts Cēsis

Par projekta aktivitātēm aicinām sekot līdzi informācijai plašsaziņas līdzekļos, Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv, kā arī VPR sociālajos tīklos draugiem.lv, Facebook, Twitter.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu."

                                                                            

Papildu informācija:
Anda Eihenbauma

VPR telpiskās attīstības plānotāja
Tel. 64116007
Mob. 26107764
e-pasts: anda.eihenbauma@vidzeme.lv

      Atpakaļ