Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 9 2014.gada 30.jūlijā
25.07.2014RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 9

2014.gada 30.jūlijā


DARBA KĀRTĪBA


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka Andra Neimaņa ziņojums par paveikto darbu.

 2. Iesniegumu izskatīšana:

 1. Par apdzīvojamo platību A.R.

 2. Par apdzīvojamo platību R.F.

 3. Par finansiālu atbalstu I.D. dzejoļu krājuma izdošanai.

 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Cimzas kalte”.

 1. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.

 2. Par zemes vienību platību precizēšanu.

 3. Par telpu nomas tiesību izsoli Palsas ielā 11, Drustu pagasts, Raunas novads.

 4. Par grozījumiem noteikumos Nr.3 „Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014.gadam”.

 5. Par Raunas novada domes autoceļu fonda nolikumu.

 6. Par Raunas novada domes autoceļu (ielu) fonda vidēja termiņa programmu 2014. - 2016.gadam.

 7. Par stipendijām Raunas novada skolēniem un apbalvojumiem skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem mācību olimpiādēs.

      Atpakaļ