Aktualitātes


107877

Investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās
08.09.2019


Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. Atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir noteikts Ministru kabineta Noteikumu Nr.475 1.pielikumā, kas atiecīgi Raunas novadam ir 580000 EUR. Pasākuma ietvaros Raunas novada dome ir izlietojusi visu piešķirto publisko finansējumu un tika atjaunoti sekojoši autoceļi Raunas novada Raunas pagastā:

1.      autoceļš “Cimza – Dravēļi”, 3.0 km garumā;
2.      autoceļš  “Draudzības trase”, 5.3. km garumā;
3.      autoceļš “Bormaņi – Vagaļi – Mūrnieki”, kopgarumā 5.246 km.
 

Pirmo 2 autoceļu  Projekta kopējās izmaksas EUR 402175.32, pieprasītais publiskais finansējums EUR 361957.79 un  attiecīgi ceļa “Bormaņi – Vagaļi – Mūrnieki” kopējās izmaksas EUR 368033.88, pieprasītais publiskais finansējums EUR 218042.21.

Projekta ietvaros tika veikta ceļa seguma atjaunošana, caurteku un grāvju atjaunošanas darbi, noņemts apaugums, kas kavē ūdens noteci un ceļu pārredzamību, kā arī veikti esošo nobrauktuvju atjaunošanas darbi.

Būvdarbus veica SIA būvniecības firma “Virāža”. 

Informāciju sagatavoja: Raunas novada domes Attīstības nodaļas speciāliste Daina Kļaviņa

 

 
      Atpakaļ