Par skolu
Drustu pamatskola ir demokrātiska, ļoti humāna skola ar pastiprinātu skolēnu un skolotāju radošo darbību. Drustu pamatskola nodrošina kvalitatīvu pamatizglītību, daudzpusīgu interešu izglītību. Skolā darbojas Dzērbenes mūzikas skolas klavieru klase, ir divas pirmsskolas grupas: 1,6./4.vecuma bērnu, 5./6. gadīgo apmācība.

Drustu pamatskola atšķiras no citām skolām ar humānu attieksmi pret katru bērnu un pieaugušo.

Skola piedāvā apgūt sekojošas programmas:

Pamatizglītības programmu 21011111
Pirmskolas izglītības programmu 01011111
Speciālās pirmsskolas izglītības programmu 01015811
Speciālās izglītības programmu 21015811
Speciālās izglītības programmu 21015911

Drustu pamatskola akreditēta līdz 2019.gada 20.novembrim.Papildus informācija:

Drustu pamatskolas attīstības plāns
Drustu pamatskolas nolikums
Drustu pamatskolas pašnovērtējums
Pašnovērtējuma pielikums Nr.1
Pašnovērtējuma pielikums Nr.2
Pašnovērtējuma pielikums Nr.3
Pašnovērtējuma pielikums Nr.4
Pašnovērtējuma pielikums Nr.5
Drustu pamatskolas tradīcijas
Drustu pamatskolas vizītkarte Nr.1
Drustu pamatskolas vizītkarte Nr.2