Aktualitātes


73160

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde
28.09.2016


 

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projektā “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” (Nr.2016-1-LV02-KA347-001061) septembra beigās īstenota pirmā aktivitāte - projekta koordinatoru un jaunatnes darbinieku tikšanās, kurā, plecu pie pleca darbojoties jaunatnes lietu speciālistiem, politiķiem un jauniešiem no Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem, tika precizēta projekta norises gaita un izstrādāta shēma, pēc kuras novados tiks strādāts pie jaunatnes politikas stratēģijas izveides. Šajā tikšanās reizē semināra dalībnieki iepazīstināja ar pašreizējo sistēmu, kā tiek organizēts darbs ar jaunatni. Jāatzīst, ka novados šajā jomā daudz kas bija līdzīgs, bet bija arī idejas, ko mācīties no kaimiņiem. Tas arī tika atzīts kā galvenais ieguvums pirmajā semināra dienā – iepazīšanās un pieredzes apmaiņa.

Otrā semināra diena tika veltīta izpratnes veidošanai, kā izstrādāt jaunatnes politiku – kā prasmīgāk izvirzīt mērķus, uzdevumus, meklēt risinājuma ceļus, sākotnēji apzinoties un definējot problēmu, ko vēlas atrisināt. Tās cēloņus, iespējamos ieguvumus un riskus, kas varētu rasties risinājuma gaitā. Lietderīgs bija darbs kopā ar jauniešiem, jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli. Vēlreiz pārliecinājāmies, cik svarīgi ir jaunatnes politikas izstrādē iesaistīt pašus jauniešus, lai tas tiešām kļūtu par jēgpilnu dokumentu.

Trešā semināra diena bija kā apkopojums par stratēģijas izstrādē iesaistāmajām pusēm, jo jaunatnes politika ir starp-institucionāla, tāpēc ir svarīga visu iesaistīto jomu (brīvais laiks, interešu izglītība, izglītība, veselība, sociālā aizsardzība, nodarbinātība u.c.) kopīga redzējuma veidošana par jaunatnes lietu attīstību konkrētā teritorijā, kas būtu balstīta uz jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību un problēmu apzināšanu, vietējo politiķu, speciālistu, attiecīgu dienestu iesaisti.

Pasākums tika noslēgts ar šī pasākuma izvērtēšanu un nākošā pasākuma plānošanu, jo šis ir tikai sākums.... Paldies visiem, kas piedalījās!

Oktobrī – novembrī katrā no astoņiem sadarbības novadiem tiks organizēts seminārs, kurā tiksies konkrētā novada speciālisti, politiķi un jaunieši, lai jau precīzāk runātu, diskutētu un izstrādātu pamatojumu jaunatnes politikas stratēģijai savā novadā.

Stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.

Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook - www.facebook.com/8novadivar

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Diāna Briede,
projekta vadītāja
       Atpakaļ