Raunas bibliotēka


Adrese: Rīgas iela 2,
Rauna, Raunas novads
LV-4131

Tālr. 64177360
e- pasts : raunasbiblioteka@inbox.lv

Bibliotēkas vadītājaRuta Pavasare

Informācija par krājumiem:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/11/home.aspx   

Bibliotēkas darba laiks : ( 01.09. – 30.06.)
Pirmdien: slēgts
Otrdien:  9.00 – 13.00     14.00 – 18.00
Trešdien: 9.00 – 13.00      14.00 – 18.00
Ceturtdien: 9.00 – 13.00      14.00 – 18.00
Piektdien: 9.00 – 13.00     14.00 – 18.00
Sestdien: 9.00 – 13.00
Svētdien: slēgts

 

Raunas pagasta bibliotēka no 2015. gada 28. septembra atrodas Raunā, Rīgas ielā 2

 

Raunas bibliotēkas dati uz 01.01.2019.
Raunas pagasta biblotēkas fonds - 6542
bibliotēkas lietotāji - 689, t. sk. bērni - 205
apmeklējumu skaits - 8618
pieaugušie - 6244, bērni - 2374
izsniegums - 13834 eks. , t. sk. bērniem - 805 eks.

Pakalpojumi

Informācija par bibliotēkas krājumu:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/11/home.aspx
Bezmaksas datu bāzes :
www.letonika.lv
www.news.lv
portāls:www.filmas.lv (latviešu filmas)

plašs grāmatu un žurnālu piedāvājums, novadpētniecības materiāli
Datoru un interneta izmantošana bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām;
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

 

Raunas bibliotēkas jaunumi

VARAM atzinības raksts bibliotēkai

  

Jaunumi mūsu bibliotēkā
 

Diletanta sapnis Abdullajevs, Čingizs.

Gērnsijas Literatūras un Tupeņmizu pīrāga biedrība Šafere, Mērija Anna

Viegli un ērti Horna, Māra

Latviešu leģionāra piezīmes Siliņš, Ziedonis

Kur sarkanas ogas auga Priede, Dace

Sasietā Račko, Karīna

joprojām es Moja, Džodžo

Sieviete no desmitās kajītes Vēra, Ruta

Sarunas bez robežām Kramiņš, Edgars

Vienmēr atgriezties Priede, Laura

Edīte Loinerte, Luāna

Kā izaudzināt laipnus bērnus un pretī iemantot cieņu, pateicību un laimīgāku ģimeni Likona, Tomass

Sirds viducī Jansone-Treice, Daina

Es atzīstos Kabrē, Žaume

Sapņu tulkošana laimīgai dzīvei

tīmeklītis Rokpelnis, Jānis

Grēka un ienaida liesmās Neiburgs, Uldis 

 

Ielādēju...


 

Vēsture

Par Raunas bibliotēkas dibināšanu vēsta Latvijas valsts Vēstures arhīva izziņa. Raunas lauksaimniecības biedrības bibliotēka darbības uzsākšanai 1923.gadā saņēmusi Kultūras Fonda bibliotēku – 506 sējumus. Tā atradās Raunas lauksaimniecības biedrības namā, kas celts 1909.gadā, Rīgas ielā 1. No 1947. – 1955. gadam tā saucas Raunas pagasta bibliotēka.

No seniem bibliotēkas darbiniekiem ir ziņas, ka grāmatu fonds glabājies vienā skapī. Tad 1955.gadā tā pārvietota uz Raunas pagasta māju, kas celta 1875.gadā, Vidzemes ielā 2. Tur tā darbojās līdz 1994.gadam. Pašreizējā bibliotēkas adrese ir Valmieras iela 1 un atrodas ēkā, kas celta 1852.gadā.

Raunas pagasta bibliotēka ir kultūras un informācijas iestāde, kas tiek finansēta no Raunas pašvaldības. Vēl fonda komplektēšanai līdzekļi tiek piesaistīti no Valsts Kultūrkapitāla fonda.

Informācija par bibliotēku : www.rauna.lv, www.biblioteka.cesis.lv www.biblioteka.lv , „Raunas un Drustu Vēstīs”.

Bibliotēkas izmantošanas kārtību nosaka ”Raunas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi” un „Maksas pakalpojumu veidi un tarifi”.

Aktivitātes

Bibliotēkā ir 2 lietotāju interešu grupas : ”Drellis”, „Puķu draugi”. Notiek tematiski un praktiski pasākumi, lekcijas, tikšanās ar dzejniekiem, interesantiem cilvēkiem, neklātienes ceļojumi,  lietišķās mākslas izstādes. Katru gadu piedalāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos: ”Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu attīstīšana - Bērnu žūrija”. Tiek apmeklētas izstādes, daiļdārzi, izdaiļota Rauna svētkos ar ziedu kompozīcijām. Jaunos lasītājus no bērnudārza gaidām ekskursijā. Iepazīstamies ar citu valstu bibliotēkām un to pieredzi.

Lai apgūtu aušanas prasmes, piedalījāmies VKK fonda projektā : „Mācies aust!”, Mācies aust 2!”.Tika realizēts Rietumu bankas labdarības projekts ”Sprīdis labākai dzīvei”- praktiskas rokdarbu nodarbības un grāmatu iegāde, un tika realizēts projekts "Tautas tradīciju un senču tikuma godā celšana" ( austi tautiskie brunči un villaines). Lai iekārtotu bibliotēkā bērnu rotaļu stūrītī, piedalījāmies projektu konkursā ”Sabiedrība ar dvēseli”.