Aktualitātes


Lauku atbalsta dienests skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās
14.09.2015


Lauku atbalsta dienests skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās


Šis skaidrojums ir sagatavots ar mērķi informēt lauksaimniekus par papuvju apsaimniekošanas prasībām bioloģiskajās saimniecībās, jo saimniecību apsekošanas rezultāti liecina par to, ka izpratne par papuvju apsaimniekošanas mērķiem un pasākumiem ir atšķirīga.

Lauku atbalsta dienests informē par prasībām attiecībā uz papuves uzturēšanu bioloģiskajās saimniecībās un atgādina, ka 2015.gadā visās saimniecībās ir jāievēro nosacījumi par aramzemes uzturēšanu kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī.

Saskaņā ar augkopības teoriju un lauksaimniecības tradicionālo praksi Latvijā, papuve ir kultūraugu sējai sagatavots lauks, kuru visu veģetācijas periodu vai daļu no tā kopj, lai iznīcinātu nezāles, uzkrātu barības vielas un mitrumu sausos gados.

Savukārt atbilstoši regulas definīcijai „aramzeme” ir zeme, ko izmanto kultūraugu audzēšanai, vai zeme, kas pieejama kultūraugu audzēšanai, bet ir atstāta papuvē. Papuve ir kultūraugu sējai sagatavots lauks, kuru visu veģetācijas periodu vai daļu no tā kopj, lai iznīcinātu nezāles, uzkrātu barības vielas un mitrumu sausos gados Tāpat no regulas definīcijas par „ilggadīgajiem zālājiem un pastāvīgajām ganībām” secināms, ka platības, ko aizņem šīs kultūras nav uzskatāmas par aramzemi. 

Līdz ar to, ja 2014.gadā platību aizņēma pastāvīgās pļavas un ganības, tad 2015.gadā, deklarējot šādu platību kā papuvi, nezālēm tajā jābūt apkarotām līdz kārtējā gada 15.septembrim. Ja nezāļu apkarošana netiek veikta norādītajā termiņā, uzskatāms, ka platība 2015.gadā atbilst kultūrai “Ilggadīgie zālāji” (kultūras kods 710), nevis kultūrai “Papuve” (kultūras kods 610).

Savukārt, ja 2014.gadā platībā tika audzēti kultūraugi vai tajā bija ierīkota papuve (t.i., tā bija aramzeme), tad 2015.gadā, deklarējot šādu platību bioloģiskajā saimniecībā kā papuvi, nezālēm tajā jābūt apkarotām līdz kārtējā gada 15.septembrim, bet augus atļauts iestrādāt augsnē līdz 2016.gada 15.septembrim. Jāņem vērā, ka arī 2016.gadā pirms augu iestrādāšanas augsnē jāveic nezāļu apkarošana.

Zemāk shematiski norādītas darbības, kas jāveic bioloģiskajās saimniecībās, lai 2015.gadā platība, kas deklarēta kā papuve, būtu apsaimniekota atbilstoši prasībām.

Saimniecībām, kas 2015. gadā pieteikušas uz atbalstu, jāizvērtē iespējas līdz 2015.gada 15.septembrim izpildīt papuves apsaimniekošanas nosacījumus. Ja šos nosacījumus nav iespējams izpildīt, tad saimniecība var platības atsaukt no atbalsta vai arī mainīt pieteiktās platības uz kodu „Ilggadīgie zālāji”. Šādā gadījumā LAD aicina ņemt vērā, ka ilggadīgie zālāji ir jānopļauj un jānovāc. 


      Atpakaļ