Aktualitātes


Nekustamā īpašuma "Kalna Precinieki", Raunas pagasts, Raunas novads, atkārtota atsavināšana
02.10.2015


Nekustamā īpašuma "Kalna Precinieki", Raunas pagasts, Raunas novads, atkārtota atsavināšana


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas  likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo  īpašumu “Kalna Precinieki”, Raunas pagastā, Raunas novadā.  Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes  ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2015. gada 17.novembrī  plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista  palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015.gada 16.novembrim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 7 000,00 (septiņi tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 700,00 (septiņi simti euro  00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas  nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela  2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas  lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902

Izsoles noteikumi
      Atpakaļ