Aktualitātes


Nekustamā īpašuma “Vecsavieļas”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana
26.11.2015Nekustamā īpašuma “Vecsavieļas”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vecsavieļas”, Raunas pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2016. gada 12.janvārī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2016.gada 11.janvārim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 16 300,00 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1630,00 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi 
      Atpakaļ