Aktualitātes


104849

Par individuālo kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Raunas novadā
17.02.2019


Īpašumos pašu ierīkotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķi, krājtvertnes, arī sausās tualetes, būs jāreģistrē un noteiktā veidā jāapsaimnieko – to paredz Ministru kabineta (MK) Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kas stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Ievērojot vides aizsardzības prasības, kā arī iedzīvotāju veselības intereses, ir izvirzītas prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai apdzīvotās vietās, kur lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķi un krājtvertnes koncentrētas salīdzinoši nelielā, blīvi apbūvētā teritorijā un var ietekmēt ne vien virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, bet potenciāli arī dzeramā ūdens kvalitāti lokālajās ūdensapgādes sistēmās, radot draudus cilvēku veselībai.

Tāpēc MK noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" paredz gan reģistra izveidi pašvaldībās, gan prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai. Jaunās prasības skar visas ciemu un pilsētu individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķus un krājtvertnes, arī sausās tualetes, kas nav pievienotas centralizētai kanalizācijas sistēmai. To reģistrācija īpašā pašvaldību datu bāzē sākas 2019. gadā un ilgs līdz 2021. gada 31. decembrim. Iedzīvotājiem decentralizētās kanalizācijas sistēmas vajadzēs reģistrēt tikai, kad pašvaldība reģistru būs  izveidojusi un informēs par to iedzīvotājus – arī pienākums informēt tām ir noteikts MK noteikumos.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", Raunas novada pašvaldībā šobrīd izstrādes procesā ir saistošie noteikumi “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Raunas novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi). Saistošie noteikumi attiecas uz Raunas, Rozes, Drustu ciemu teritorijās (saskaņā ar teritorijas plānojumu) esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kurās notekūdeņu apsaimniekošanai - savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

  1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
  2. septiķus;
  3. notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk – notekūdeņi un nosēdumi).

Tas nozīmē, ka Saistošie noteikumi attiecas ne tikai uz tā saucamajām āra sausajām tualetēm, bet jebkurām tualetēm un kanalizācijas sistēmām, kas atbilst iepriekš minētajiem punktiem. Noteikumi nekādā gadījumā neaizliedz lietot sausās vai pārvietojamās tualetes.

Saistošie noteikumi neattiecas uz viensētām. Lauku teritorijā (viensētās) izmantotās decentralizētās kanalizācijas sistēmas rada lokālu ietekmi uz vidi un nerada piesārņojuma risku citu ūdens lietotāju izmantotajām dzeramā ūdens ieguves vietām.

Apsaimniekošanas kārtība septiķiem un krājtvertnēm

Ja tiek lietots septiķis, tā izmantošana ir pieļaujama tikai vienlaikus ar speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu kopā ar filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts–grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai filtrācijas akām, niedru laukiem u.c. Savukārt notekūdeņu krājtvertnei jābūt hermētiskai, un tā regulāri jāiztukšo.

Septiķu un krājtvertņu iztukšošanas biežums būs atkarīgs no ūdens patēriņa konkrētajā nekustamajā īpašumā, decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpuma, kā arī no Saistošajos noteikumos par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību noteiktā minimālā izvešanas biežuma.

Apsaimniekošanas kārtība rūpnieciski izgatavotām iekārtām

Rūpnieciski ražotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem ir izvirzītas stingrākas prasības. Šīm iekārtām reizi gadā (ja dokumentācijā nav noteikts citādi) paredzēts veikt tehnisko apkopi, un to varēs darīt tikai komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē. Ja iekārtas ekspluatācijas laikā tiks konstatēts avārijas stāvoklis, pēc avārijas seku novēršanas būs jāveic ārpuskārtas apkope. Regulāra lokālo attīrīšanas iekārtu tehniskā apkope nepieciešama, lai pārliecinātos, ka iekārta patiešām attīra notekūdeņus atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.34 " Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" noteiktajām prasībām no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitētajiem ūdeņiem.

Ja īpašnieka rīcībā nebūs iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija, tad līdz 2020. gada 1. janvārim komersantam būs jāapseko decentralizētā kanalizācijas sistēma un jāizsniedz apliecinājums par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumi tās ekspluatācijai. Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbildīs prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja nepieciešams, veiks sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošinātu tās atbilstību minētajiem normatīvajiem aktiem.

Saistošajos noteikumos noteikts, ka decentalizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks atbild par sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības un Saistošo noteikumu prasībām. Tāpat decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks par saviem līdzekļiem nodrošina attiecīgās sistēmas apkopi un remontu.

Lai attiecīgā decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, septiķu un krājtvertņu īpašnieki par saviem līdzekļiem nodrošina tajās savākto notekūdeņu un nosēdumu regulāru nodošanu asenizatoram. Notekūdeņu un nosēdumu nodošanas regularitāte noteikta Saistošajos noteikumos.

Notekūdeņus un nosēdumus no septiķiem vai krājtvertnēm var savākt un izvest asenizators, kas šī pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies Raunas novada domē un ir noslēdzis līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu.

Informācijai ar asenizatora nosaukumu un tā kontaktinformāciju būs pieejamai pašvaldības ēkā un pašvaldības informatīvajos izdevumos.

 Saistošie noteikumi arī noteiks, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks glabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošo dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti, kā arī nodrošina, ka asenizatoram nodotie notekūdeņi atbilst normatīvajiem aktiem.

Raunas novada pašvaldība organizēs Raunas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi elektroniskā formā.

 Raunas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks, kura īpašumā ir decentralizētā kanalizācijas sistēma, pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstoši Saistošajiem noteikumiem sakārtošanas, iesniegs decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam – Raunas novada pašvaldībai, pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā Saistošajiem noteikumiem pievienoto paraugu. Apliecinājums būs jāiesniedz personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākumi:

  1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;
  2. segt izmaksas pašvaldībai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;
  3. nodrošināt pašvaldības speciālistiem piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;
  4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt Raunas novada pašvaldības administrācijai atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī;
  5. uzrādīt pašvaldības pārstāvim decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti. 

Savukārt, par izvesto notekūdeņu apjomu un biežumu asenizators līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegs Raunas novada pašvaldības reģistra uzturētājam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu pašvaldības teritorijā saskaņā ar Saistošos noteikumos noteikto kārtību.

Pašvaldība vēlākais līdz 2019. gada 1. janvārim uzsāk un līdz 2021. gada 31. decembrim pabeidz reģistra izveidi. Savukārt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību Saistošo noteikumu prasībām.

Jau iepriekš tika publicēta informācija Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas un Vides aizsardzības fonda sagatavotie ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai, kas sabiedrībai sniedz vienkāršu un saprotamu skaidrojumu par iedzīvotāju atbildību un nepieciešamajām darbībām ievērojot 2017.gada 27.jūnijā MK noteikumus Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Informācija pieejama: http://www.varam.gov.lv/files/text/ZINOJUMS_ieteikumi.pdf

Šīs jaunās prasības ir nopietnas un būtiskas daudziem Raunas novada iedzīvotājiem, tāpēc Raunas novada pašvaldība rīkos tikšanos ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem. Informācija par tikšanos tiks precizēta.

Sallija Lakina
vides pārvaldības speciāliste      Atpakaļ