Aktualitātes


63108

Par nekustamā īpašuma nodokli 2016. gadā Raunas novada teritorijā
08.01.2016


 

Par nekustamā īpašuma nodokli 2016. gadā Raunas novada teritorijā

Sācies jauns gads un līdz ar to arī atsevišķi jaunumi Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā. Tomēr atgriežoties pie 2015. gada, aicinu visus, kuri savus maksājumus nav veikuši, tos samaksāt. Personas, kuras ir kavējušas likumā noteiktos maksāšanas termiņus, lūdzu, pārliecināties, vai nav palikuši parādi, ko veido kavējuma nauda no laikā nesamaksātiem nodokļiem. To iespējams izdarīt sazinoties pa telefonu: 64129710 (Drustos), 64119904 (Raunā), rakstot e-pastu: daina.klavina@rauna.lv vai arī ierodoties Drustu pagasta pārvaldē vai Raunas novada domē klātienē.

Tāpat kā līdz šim, arī 2016. gadā Raunas novada dome paredzējusi neaplikt ar NĪN palīgēkas (to daļas), bet nodoklis tiks aprēķināts garāžām un dzīvojamām mājām, papildlikme 1,5% neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, likme 3% apmērā no kadastrālās vērtības tiks piemērota par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi:

- 90% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, tiks piemēroti tiem, kuriem Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgās personas vai ģimenes statusu;

- 50% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, tiks piemēroti tiem, kuriem Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu;

- 50% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, tiks piemēroti: daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām personām, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

- papildus, 2016. gadā, atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 54 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Raunas novadā”, atvieglojumus 50% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas varēs pieprasīt:

  1. nestrādājošas personas, kuras ir 1. grupas invalīdi, kuri deklarēti Raunas novada administratīvajā teritorijā un īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta;
  2. personas, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu vai personu ar 1. grupas invaliditāti, kurš ir mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem;
  3. vientuļie pensionāri vecāki par 70 gadiem, kuri ir deklarēti Raunas novada administratīvajā teritorijā un, ja nekustamais īpašums ir nodokļu maksātāja deklarētā dzīvesvieta;

- 25% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas varēs pieprasīt personas, kuras piedalījušās Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā, un kuras ir deklarētas Raunas novada administratīvajā teritorijā.

- 90% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas varēs pieprasīt personas personām, kuru ģimenes cietušas ugunsgrēka nelaimē.

Raunas novada domes interneta vietnē www.rauna.lv ir pieejami iesniegumu paraugi NĪN atvieglojumu saņemšanai (sadaļā pakalpojumi – iesniegumu veidlapas), kas personām, norādot atvieglojuma piešķiršanas pamatojumu un pievienojot nepieciešamos dokumentus, iesniedzami pašvaldībā. Sīkāk par atvieglojumu piešķiršanas kārtību saistošajos noteikumos Nr. 54 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Raunas novadā”, publicēti Raunas novada domes mājaslapā www.rauna.lv., sadaļā „Pašvaldība”, „Normatīvie akti un Attīstības plānošanas dokumenti”, „Saistošie noteikumi.”

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pienākumiem un tiesībām!!!

Ievērojot likumā “ Par nekustama īpašuma nodokli” (9.panta pirmās daļas 1.prim pants) noteikto kārtību, juridiskām personām saziņai ar nodokļu administrāciju, ir pienākums, savukārt fiziskām personām ir tiesības (iesakām) paziņot pašvaldībai savu elektronisko adresi. Lai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemtu elektroniski, paziņojiet par to pašvaldībai, iesniedzot iesniegumu (juridiskām personām obligāti) vai izmantojot www.epakalpojumi.lv sadaļu “Nekustamais īpašums” (šim pakalpojumam nepieciešama autorizācija). Iesniegumu var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastiem novadadome@rauna.lvdaina.klavina@rauna.lv vai iesniegt personīgi pašvaldībā. Iesniedzot elektroniski, iesniegums derīgs bez paraksta, ar iespēju identificēt pieteicēju no e-pasta adreses, kurš norādīts iesniegumā.

Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums nav saņemts, nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokļus (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta otrā daļa).

! NĪN maksājams reizi ceturksnī – 31. martā, 16. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļu gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā (līdz pirmajam samaksas termiņam). Saskaņā ar likuma prasībām, par nodokļu maksājuma samaksas termiņa kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0.05% par katru kavējuma dienu.

! Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumdošanā noteiktā kārtībā un nav paziņojis nekustamā īpašuma nodokļu speciālistēm adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī nodokļa maksātājs likumā noteiktajā termiņā (viena mēneša laikā pēc taksācijas gada 15.februāra), nav informējis nekustamā īpašuma nodokļu speciālisti par to, ka nav saņemts maksāšanas paziņojums, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā 22.martā (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 14 daļa).

! Ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, lūdzam par to informēt zemes lietu speciālisti/NĪN administratori Dainu Kļaviņu pa tālruni 64129710 (Drustos) vai 64119904 (Raunā) vai rakstot e-pastu: daina.klavina@rauna.lv. Pie zemes lietu speciālistes/NĪN administratores iespējams vērsties arī neskaidrību gadījumā par nekustamā īpašuma nodokļa apmēriem, to aprēķināšanas kārtību un atvieglojumiem, kā arī citiem ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu veikšana:

- veicot pārskaitījumu internetbankā ( nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus internetbankā iespējams veikt, arī reģistrējoties portālā www.epakalpojumi.lv)

Norēķinu konts:

Swedbank Konta Nr. LV69HABA0551032195597 SWIFT:HABALV22

Rekvizīti:

Raunas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000057973, Adrese: Vidzemes iela 1, Rauna, Raunas novads, LV 4131.

Obligāti jānorāda:

- Fiziskām personām – īpašnieka vārds, uzvārds, īpašuma adrese; juridiskām personām – nosaukums un reģistrācijas numurs;

- Īpašnieka personīgā konta numurs – zemei vai ēkām (norādīts uz nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma labajā pusē zem Maksātājs).

Maksājumus var veikt arī Raunas novada domes kasē: pirmdien no plkst. 8.00 līdz 13.00, otrdien no plkst. 14.00 līdz 17.30, trešdien nepieņem, ceturtdien no plkst. 14.00 līdz 16.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz 13.00 un Drustu pagasta pārvaldē darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 13.30 Telefons: Raunas novada domē - kasierei 64107342, Drustu pagasta pārvaldē-kasierei 64129776.

Uzmanību - šogad Raunas novada domes kasē maksājumu iespējams veikt arī ar bankas norēķinu karti.

Lai mums visiem kopā un katram atsevišķi Jaunais gads ir dāsns ar stipru veselību, mieru, savstarpējo sapratni un visu, kas nepieciešams ikkatrā mājā!

Zemes lietu speciāliste / NĪN administratore: Daina Kļaviņa, mob.t. 27841568
      Atpakaļ