Iesniegumu veidlapas


Iesnieguma veidlapa- Standarta

Iesnieguma veidlapa- Pirmpirkuma tiesībām

Iesnieguma veidlapa- Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi
Fiziskai personai
Juridiskai personai

Iesnieguma veidlapa- Zvejai ar tīklu

Iesniegums atzinumam par atbilstību Raunas novada teritorijas plānojumam 

Saistošie noteikumiem Nr. 27 „Par Raunas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam”, kas ir izsludināti “Latvijas Vēstnesī”, stājušies spēkā 07.09.2012.

Atbilstība RND_teritorijas_planojumam

Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšana un zemes ierīcības projektu apstiprināšana 

Kādi dokumenti nepieciešami?

- pašvaldībai adresēts iesniegums;

- zemesgrāmatu apliecības kopija;

- īpašnieka izsniegta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;

- grafiskais pielikums, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas;

- zemes ierīcības projekts, ja tas ir izstrādāts.  

Iesniegums zemes iericibas projekta izstradasanai-RND

Iesniegums zemes iericibas projekta apstiprinasanai-RND

Atļauja sadalīt nekustamo īpašumu, atdalot veselu zemes vienību

Iesniegums zemes lietošanas mēķa maiņai

Iesniegums par pašvaldības zemes nomu

Iesniegums par zemes nomu RND
Iesniegums par zemes nomas izbeigšanu RND

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atlaidei represētai personai

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm daudzbērnu ģimenēm

Iesniegums par īpašuma iegādi no pašvaldības/bijušie lietotāji

Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā Raunas novada dome aicina  nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemšanai e-pastā, izmantojot elektronisko tīmekļa vietni www.epakalpojumi.lv sadaļu „Nekustāmais īpašums”. Pakalpojumam ir nepieciešama autorizācija. Pakalpojuma lietotājs var:

  •  iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;

  • aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;

  • pieteikties saņemt elektroniski maksāšanas paziņojumus;

  • veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vari arī apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem;

  •  iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, nodokļa maksājumiem pašvaldībās;

  • iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli

Portālā reģistrētiem lietotājiem maksāšanas paziņojumi tiek nosūtīti pa e-pastu likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos (līdz kārtējā gada 15.februārim)

 

E-pasta_iesniegums RND

Iesniegums_nodoklu parmaksas_RND

Iesniegums_nodoklu_terminu_pagarinasanaiRND

Iesniegums_paradu neesamiba RND

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšana

Nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarināšana

Pārmaksāto nodokļu summu atmaksāšana