Maksas pakalpojumu cenrādis


 

 

Pakalpojums

Cena (EUR)

Piezīmes

Pašvaldības nodevas

Atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana

1,42

Noteiktas ar 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.35 „Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldību nodevām Raunas novadā””.

Atkārtotu padomes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu

2,85

Padomes sēžu protokolu izraksti no arhīva dokumentiem

2,85

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu

1,42

Izziņas par zemes lietošanas tiesībām

1,42

Izziņas par teritorijas plānojumu

1,42

Izziņa pašaudzētas produkcijas realizēšanai

1,42

Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem

2,85

Izziņas no pagasta padomes arhīva

1,42

Raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes

1,42

Citi domes izstrādātie oficiālie dokumenti

1,42

Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

7,11 par diennakti

Nodevas par laivu, motorlaivu turēšanu

2,85 gadā

Nodevas par Raunas novada pašvaldības teritorijas simbolikas izmantošanu viena veida objekta likme

1,42

Nodeva par izziņas izsniegšanu par deklarēto dzīvesvietu

5 darba dienu laikā par datiem par vienu personu


4,27

Noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.844.

Par 50% samazināta nodeva represētai personai, aizbildnim, aizgādnim par aizbildnībā vai aizgādībā esošu personu.

No nodevas atbrīvotai invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu un personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām.

1 darbadienas laikā par datiem par vienu personu


8,54

2 stundu laikā par datiem par vienu personu


14,94

Kopēšanas pakalpojumi Raunas novada iestādēs

A4 melnbalta 1 lapa

0,08 (t.sk. PVN)

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 28.01.2015. lēmumu (prot.Nr.1,7.§)

A4 krāsaina 1 lapa

0,13 (t.sk. PVN)

A4 melnbalta 1 lapas abas puses

0,14 (t.sk. PVN)

A4 krāsaina 1 lapas abas puses

0,26 (t.sk. PVN)

A3 melnbalta 1 lapa

0,15 (t.sk. PVN)

A3 krāsaina 1 lapa

0,27 (t.sk. PVN)

A3 melnbalta 1 lapas abas puses

0,29 (t.sk. PVN)

A3 krāsaina1 lapas abas puses

0,52 (t.sk. PVN)

Printēšanas un skenēšana pakalpojumi Raunas novada iestādēs

Printēšana un skenēšana 1 lapa

0.14 (t.sk. PVN).

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.09.2013. lēmumu (prot. Nr. 10, 8.1.§).

Pašvaldības telpu nomas maksa

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība
(Stundas)
Cena bez
PVN
(euro)
PVN
(euro)
Cena ar PVN
(euro)

1.

Dīķa ielā 6

 

 

 

 

1.1.

Aktu zāles noma

dienā

39.35

8.26

47.61

1.2.

Aktu zāles noma

stundā

4.92

1.03

5.95

1.3.

Ēdamzāles  telpu noma

dienā

18.60

3.91

22.51

1.4.

Ēdamzāles  telpu noma

stundā

2.32

0.49

2.81

2.

Rozes kluba telpu nomu

 

 

 

 

2.1.

Rozes kluba aktu zāles noma

dienā

35.86

7.53

43.39

2.2.

Rozes kluba aktu zāles noma

stundā

4.48

0.94

5.42

2.3.

Rozes kluba jauniešu centra telpu noma

dienā

15.10

3.17

18.27

2.4.

Rozes kluba jauniešu centra telpu noma

stundā

1.89

0.40

2.29

2.5.

Rozes kluba aktu zāles un jauniešu centra telpu noma

dienā

45.89

9.64

55.53

2.6.

Rozes kluba aktu zāles un jauniešu centra telpu noma

stundā

5.74

1.21

6.95

3.

Telpu nomu administrācijas ēkā Vidzemes iela2

 

 

 

 

3.1.

Telpu nomu administrācijas ēkā Vidzemes iela2

dienā

12.85

2.70

15.55

3.2.

Telpu nomu administrācijas ēkā Vidzemes iela2

stundā

1.61

0.34

1.95

4.

Drustu tautas nama telpu nomu

 

 

 

 

4.1.

Drustu tautas nama telpu noma

dienā

99.31

20.86

120.17

4.2.

Drustu tautas nama telpu noma

stundā

12.41

2.61

15.02

5.

Drustu pamatskolas ēdamzāles telpu nomu

 

 

 

 

5.1.

Ēdamzāles telpu noma

dienā

7.62

1.60

9.22

5.2.

Ēdamzāles telpu noma

stundā

0.95

0.20

1.15


  

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 01.07.2019.  lēmumu (prot. Nr. 9, 4.§)

Ūdens un kanalizācijas tarifi

Noteikts ar Raunas novada domes 28.11.2018. lēmumu (prot. Nr.14, 4.§).

Rozes ciemā


Maksa par ūdeni, ja nav uzstādīts novada domē reģistrēts ūdens skaitītājs

2,10 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par kanalizāciju, ja nav uzstādīts novada domē reģistrēts ūdens skaitītājs 

2,33 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par ūdeni, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju

0,81 bez PVN par m3

Maksa par kanalizāciju, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju

1,15 bez PVN par m3

Raunas ciemā


Maksa par ūdeni, ja nav uzstādīts novada domē reģistrēts ūdens skaitītājs

2,33 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par kanalizāciju, ja nav uzstādīts novada domē reģistrēts ūdens skaitītājs

2,67 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par ūdeni, ja to ņem tikai no krāna un ēkā nav slapjās tualetes

0,50 bez PVN no 1 cilvēka


Maksa par kanalizāciju, ja ēkā nav slapjās tualetes

0,21 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par ūdeni, ja patērētājs dzīvoklī uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju

0,64 bez PVN par m3

Maksa par kanalizāciju, ja patērētājs dzīvoklī uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju

0,87 bez PVN par m3

Drustu ciemā


Maksa par ūdeni, ja nav uzstādīts novada domē reģistrēts ūdens skaitītājs

2,96 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par kanalizāciju, ja nav uzstādīts novada domē reģistrēts ūdens skaitītājs

3,46 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par ūdeni, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju

1,06 par m3 bez PVN

Maksa par kanalizāciju, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju

1,00 par m3 bez PVN

Pakalpojumu maksa Raunas novada Dzimtsarakstu nodaļā

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija (tikai jaunlaulātie un liecinieki)

17,22

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.05.2016.  lēmumu (prot. Nr. 5, 13.§).

 Maksā nav iekļauta Valsts nodeva laulības reģistrācijai euro 14,00, pamatojoties uz 27.09.2013. MK not.Nr.906
 

Summas norādītas ar PVN

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ar viesiem

34,44

Laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija, ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā vietā

103,30

Raunas vidusskolas sporta zāles maksas pakalpojumu izcenojumi ( Dīķa iela 4 )

Pakalpojuma veids  Maksas aprēķins Maksa Raunas novada iedzīvotājiem pēc pašvaldības dotācijas Maksa citu novadu iedzīvotājiem

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 27.12.2017.  lēmumu (prot. Nr. 15, 5.§).

  
Trenažieru zāles apmeklējums  EUR 4,85 t.sk. PVN par vienu reizi EUR 1,00 t.sk. PVN par vienu reizi EUR 4,85 t.sk. PVN par vienu reizi
Trenažieru zāles abonements   - EUR 10,00 t.sk. PVN mēnesī  -
Futbola pulciņa apmeklējums EUR 43,46 t.sk. PVN mēnesī EUR 10,00 t.sk. PVN mēnesī EUR 43,46 t.sk. PVN mēnesī
Sporta zāles noma  EUR 35,00 t.sk. PVN stundā    
Basketbola pulciņa apmeklējums  Zāles izmaksas 4 nodarbībām mēnesī: EUR 35,00 x 4 = EUR 140,00

 EUR 5,00 t.sk. PVN mēnesī  EUR 22,01 t.sk. PVN mēnesī  Maksa noteikta ar Raunas novada domes 26.09.2018. lēmumu (prot. Nr. 12, 7.§).
 Raunas vidusskolas sporta zāles ( Skolas iela 1) nomas maksa
Pakalpojuma veids  Mērvienība(Stundas) Cena bez PVN (euro)  Cena ar PVN(euro)  Maksa noteikta ar Raunas novada domes 30.01.2019. lēmumu (prot. Nr. 1, 11.§).
Sporta zāles noma  1  1,18  1,43

Uzturēšanās maksa Raunas novada pirmskolas izglītības iestādēs

Maksa par bērnu uzturēšanos Raunas un Drustu bērnudārzā

0,36 dienā

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.09.2013. lēmumu (prot. Nr. 10, 8.6.§).

Ēdienu atlieku realizācija

Novada izglītības iestādēs

4,27 mēnesī

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.09.2013. lēmumu (prot. Nr. 10, 8.4.§).

Topogrāfiskā informācijas sniegšana

Maksa noteikta 25.09.2013. saistošajos noteikumos Nr.37 „Grozījumi Raunas novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.17 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Raunas novadā”.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tai skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai:pie objekta platības līdz 0.3 ha (ieskaitot)

21,34 viens objekts

pie objekta platības virs 0.3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)

25,61 viens objekts

pie objekta platības virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

31,30 viens objekts

pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha

10,67

Izpildshēmu pieņemšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai:pie trases garuma līdz 300 m

10,67 viens objekts

pie trases garuma virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

3,56

Galveno būvasu ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai

12,09 viens objekts

Vienas būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai:ielu sarkano līniju pārbaude teritoriju detālajos plānojumos (digitālā veidā), ievadīšana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai

12,09 viens objekts


par vienu sarkanās līnijas pirmreizēji koordinētu punktu

3,98

Zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datubāzē, reģistrācija un nosūtīšana pašvaldībai

12,09 viens objekts

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot)

32,73 viens objekts

pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha

9,96

Informācijas izsniegšana (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā

2,85 viens objekts

Pakalpojumi Raunas pagasta sabiedriskajā tualetē

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

 

Cena ar PVN, euro

1.

Tualetes apmeklējums:

1.1.

Pirmskolas vecuma bērniem, skolēniem un invalīdiem

1 reize

-

-

 

-

1.2.

Pārējiem apmeklētājiem

1 reize

0,21

0,04

 

0,25

2.

Dušas izmantošana:

2.1.

Trūcīgām un maznodrošinātām personām, invalīdiem un pensionāriem

1 reize

1,16

0,24

 

1,40

2.2.

Pārējiem apmeklētājiem

1 reize

2,89

0,61

 

3,50

3.

Veļas mazgāšanas pakalpojums:

3.1.

Trūcīgām un maznodrošinātām personām, invalīdiem un pensionāriem

1 reize

1,16

0,24

 

1,40

3.2.

Pārējiem apmeklētājiem

1 reize

3,72

0,78

 

4,50

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 27.06.2018.lēmumu (prot.Nr.9,4.§)

Sociālās aprūpes mājās pakalpojums:


Maksa noteikta ar Raunas novada domes 28.11.2018.  lēmumu (prot. Nr. 14, 15.§).

Pakalpojuma veids

Mērvienība


Cena

Maznodrošinātām personām 70%

1. līmeņa minimālās aprūpes pakalpojums
 Mēnesis( 4 reizes) EUR 10,36(EUR 2,59 stundā)  EUR 7,25(EUR 1,81 stundā) 
2.līmeņa pakalpojums
 Mēnesis(16 reizes) EUR 41,44(EUR 2,59 stundā) EUR 29,01(EUR 1,81 stundā)
3.līmeņa pakalpojums  Mēnesis(24 reizes)  EUR 62,16(EUR 2,59 stundā)  EUR 43,51(EUR 1,81 stundā)
Transporta pakalpojumi uz sociālās aprūpes un medicīnas iestādēm   km  EUR 0,24  EUR 0,17

Pakalpojumi Gatartas pansionātā

Sociālās aprūpes pakalpojums

Gatartas pansionātā

525,- mēnesī

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 28.11.2018. lēmumu (prot. Nr.14, 19.§);

Pakalpojums „Ciemos”

16,- diennaktī

Auto transporta VW Transporter izmantošana

0,24 Eur par nobraukto km

4,60 Eur par stundu stāvēšanas režīmā

Divpadsmit dzīvokļu mājā: īres maksa

0,22 Eur par 1m2 mēnesī


apkure

1,16 Eur par 1m2 apsildīšanu mēnesī


siltais ūdens

4,50 Eur no cilvēka mēnesī

Darbinieku ēdināšana

1,05 Eur (pusdienas)

Ēdienu atlieku realizācija

14,- mēnesī

Apbedīšanas pakalpojumi Drustu kapos

Mirušā uzglabāšana kapličā

2,02 bez PVN (1 diennakts)

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 28.11.2018.  lēmumu (prot. Nr. 14, 7.§).

Maznodrošinātie Raunas novada Drustu pagasta iedzīvotāji no maksas par augstākminētajiem pakalpojumiem tiek atbrīvoti.

Kapličas izmantošana izvadīšanas ceremonijas laikā

0,63 bez PVN (1 stunda)

Ikgadēja nomas maksa par kapa vietu  

0,21 bez PVN 1m2

Raunas tūrisma informācijas centra pakalpojuma izmaksas Maksa noteikta ar Raunas novada domes 26.04.2017. lēmumu (prot. Nr. 5, 9.§).
Velosipēda noma 1.00 ar PVN stundā
Ekskursija ar gidu
2.50 ar PVN no personas, minimālais cilvēku skaits grupā 15 cilvēki

Transportlīdzekļu nomas tarifs

Pasažieru autobusam FORD TRANSIT KH 3701 ar vietu skaitu 17:   Maksa noteikta ar Raunas novada domes 30.05.2018. lēmumu (prot. Nr. 8, 2.11.§) 

 budžeta iestādēm 

6.08 bez PVN stundā  un 0.11 bez PVN par  nobraukto kilometru

 citām organizācijām 

9.39 bez PVN stundā  un 0.11bez PVN par  nobraukto kilometru
Mikroautobusam OPEL VIVARO KP 8936 ar vietu skaitu 8:   

budžeta iestādēm

6.08 bez PVN stundā  un 0.09 bez PVN par  nobraukto kilometru

citām organizācijām

8.09 bez PVN stundā  un 0.09 bez PVN par  nobraukto kilometru
Pacēlājam MTZ  12.02 bez PVN  stundā Maksa noteikta ar Raunas novada domes 30.05.2018. lēmumu (prot. Nr. 8, 2.11.§)  
Traktoram Belarus  13.81 bez PVN  stundā