Pakalpojumu saraksts


 

Pakalpojums

Apraksts

Sniedzējs

Apbedīšanas pakalpojumi

Kapu teritorijas apsaimniekošana;

mirušās personas uzglabāšana kapličā;

kapličas izmantošana izvadīšanas ceremonijas laikā;

kapu vietas nospraušana, ierādīšana jaunā vietā.

Drustu kapi - kapu pārzine
Mob.tālr.: 28625828
E-pasts: drusti@rauna.lv
 
Raunas kapi - kapu pārzine
Ināra Briša
Mob.tālr.: 26158900 

Apsaimniekošanas un komunālie pakalpojumi

Ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde;

notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;

teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība u.c.

Saimnieciskais dienests

Parka iela 4C, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.
Tālr.: 64177107,
Mob.tālr.: 29412063
E-pasts:novadadome@rauna.lv

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu savākšana, šķirošana, transportēšana, apstrāde un noglabāšana videi draudzīgā veidā.

Vairāk:
http://www.zaao.lv/public/lat/par_sia_zaao/ 
http://rauna.lv/noderigicita-informacija/zaao

 

SIA „ZAAO”

Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Tālr. 642 81250,
Mob.tālr.: 265 15556
Fakss: 64281251
E-pasts: zaao@zaao.lv

Bāriņtiesas pakalpojumi

Aizgādnība, aizbildnība, adopcija un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzība;

notariālās darbības - apliecinājumu funkciju izpilde.

Vairāk:
http://rauna.lv/pasvaldiba/iestades-un-dienesti/barintiesa

Raunas novada bāriņtiesa

Valmieras iela 1,
Rauna, Raunas novads
LV-4131
Tālr. 64177476
E-pasts: barintiesa@rauna.lv

Bibliotēku pakalpojumi

Informācija:
http://rauna.lv/kultura/bibliotekas

Raunas bibliotēka

Valmieras iela 1
Rauna, Raunas novads
LV-4131
Tālr.: 64177360
E-pasts: raunasbiblioteka@inbox.lv

Rozes bibliotēka

Rozes, Rauna, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131
Tālr.: 64164093 
E-pasts:biblroze@inbox.lv

Drustu bibliotēka

Palsas 11, Drustu pagasts,
Raunas novads, LV-4132
Tālr./fakss: 64129749                  
E-pasts:drustubiblio@inbox.lv

Gatartas bibliotēka

„Palejas”, Drustu pagasts,
Raunas novads, LV-4132
Tālr./fakss: 27877794
E-pasts: gatartab@inbox.lv

Būvvaldes pakalpojumi

Būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana Raunas novadā.

Vairāk:
http://www.amatasnovads.lv/pasvaldiba/apvienota-buvvalde/

Amatas novada Apvienotā būvvalde

J.Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
Tālr.: 64127915
E-pasts:juris.jaunozols@and.lv
arturs.repss@and.lv

Dzīvesvietas deklarēšanās pakalpojumi

Dzīvesvietas deklarēšana;

izziņas par deklarēto dzīvesvietu, ģimenes sastāvu izsniegšana.

Raunas novada domes

Kancelejas nodaļa -

deklarēšanās lietu speciālists

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads, LV-4131
Tālr.: 64107723
Mob.tālr.: 28397062
E-pasts:novadadome@rauna.lv

Dzimtsarakstu pakalpojumi

Civilstāvokļa aktu reģistrācija.

Vairāk:
http://rauna.lv/pasvaldiba/iestades-un-dienesti/dzimtsarakstu-nodala-

Raunas novada domes

Dzimtsarakstu nodaļa

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads, LV-4131
Tālr.: 64107723
Mob.tālr.: 28397062
E-pasts:dzimtsaraksti@rauna.lv

Interešu izglītības pakalpojumi

Interešu izglītības programmu īstenošana;

audzināšanas un jaunatnes darba organizatoriski metodiskās un informatīvās darbības nodrošināšana.

 

Vairāk:
http://www.drustutautskola.lv/lv/jaunumi
http://rauna.lv/izglitiba/jauniesu-centrs

 

 

Bērnu un jauniešu centrs

Valmieras iela 1, Rauna, Raunas novads, LV-4131
Mob.tālr.: 26400296
E-pasts:raunas.jaunieshi@inbox.lv

Tautskola „99 Baltie zirgi”

Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132
Mob.tālr.: 29331935
E-pasts:99baltiezirgi@gmail.com

Izglītības pakalpojumi

Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanas nodrošināšana.

Vairāk: 
http://www.raunasvsk.lv/?id=2 
http://rauna.lv/izglitiba

 

 

Raunas vidusskola

Skolas iela 1, Rauna, Raunas novads, LV-4131
Tālr./fakss: 64177384
E-pasts:raunask@cesis.edu.lv

Drustu pamatskola

Skolas iela 7, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132
Tālr.: 64129787
E-pasts:drustuskola@rauna.lv

Klientu apkalpošana un lietvedības pakalpojumi

Iedzīvotāju iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību pieņemšana un izskatīšana;

izziņu izsniegšana;

domes sēdes protokolu izrakstu izsniegšana;

arhīva izziņu izsniegšana;

konsultācijas par pašvaldības pakalpojumiem.

Veidlapas:
http://rauna.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/iesnieguma-veidlapas

 

Raunas novada domes

Kancelejas nodaļa

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads, LV-4131
Tālr./fakss: 64107343
Mob.tālr.: 29468871
E-pasts:novadadome@rauna.lv

Drustu pagasta pārvalde

"Ošlejas", Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132
Tālr.: 64129776
Fakss: 64129708
Mob.tālr.: 26690882
E-pasts:drusti@rauna.lv

Kultūras un tūrisma pakalpojumi

Kultūras pasākumu organizēšana;

informēšana par kultūras norisēm un pasākumiem pašvaldībā;

kultūras vērtību saglabāšana un vēstures liecību uzkrāšana.

Vairāk:
http://rauna.lv/kultura/pasakumu-afisas
http://rauna.lv/kultura/festivals-rodam-raunas-novada
http://rauna.lv/kultura
http://rauna.lv/muzejs
http://rauna.lv/turisms

 

Raunas novada domes

Kultūras nodaļa

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads, LV-4131
Mob.tālr.: 26590507, 27877249
E-pasts:kultura@rauna.lv
drustukultura@rauna.lv

Raunas Tūrisma informācijas centrs

Valmieras iela 1a,
Rauna, Raunas novads
LV-4131
Tālr.: 64177014
Mob.tālr.: 29408385
E-pasts: raunatic@gmail.com

Drustu novadpētniecības muzejs

"Ošlejas", Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132
Mob.tālr.: 22047515
E-pasts:ieva.skoboleva@inbox.lv

Raunas muzeja vadītājs

Mob.tālr.: 26231692
E-pasts:edgars.pletiens@gmail.com

Sociālā palīdzība un aprūpe

Sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām;

profesionālu sociālo darbinieku konsultācijas;

atbalsta un palīdzības sniegšana novada iedzīvotāju radušos grūtību risināšanā;

veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos.

Vairāk:
http://rauna.lv/pasvaldiba/iestades-un-dienesti/raunas-novada-domes-socialais-dienests-http://www.gapa.lv/viewpage.php?page_id=1

Sociālais dienests

Valmieras iela 1,
Rauna, Raunas novads
LV-4131
Tālr.: 64177620
E-pasts: socrauna@rauna.lv

Gatartas pansionāts

Gatartas pansionāts, Drustu pagasts, Raunas novads, LV – 4132
Tālr.: 64100387;
Fakss: 64100381
Mob.tālr.: 29463629
E-pasts:aivars@gapa.lv

Topogrāfisko datu uzskaite

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšana;

mērniecības uzņēmumu izgatavotās topogrāfijas, izpildmērījumu, komunikāciju, būvasu un citu nosprauduma shēmu, zemes ierīcības projektu, detālplānojumu un sarkano līniju karšu pieņemšana, pārbaude un apkopošana.

Vairāk:
http://rauna.lv/noderigicita-informacija/topografisko-datu-uzskaites-sistema

Mērnieks

Andrejs Igaunis
Mob.tālr.: 29480032
E-pasts:topo.rauna@gmail.com

 

Zemes lietu pakalpojumi

Zemes ierīcības projekta izstrāde, saskaņošana un akceptēšana;

nekustamā īpašuma sadale;

zemes robežu plānu saskaņošana;

nosaukuma un/vai adreses piešķiršana vai maiņa zemes gabalam, ēkai vai telpai;

nedzīvojamo telpu, ēku un tām piekrītošās zemes iznomāšana;

izziņas sagatavošana par zemes vienības izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam, nekustamā īpašuma nodokļa samaksu;

maksājuma paziņojuma par nekustamā īpašumu nodokli sagatavošana un izsniegšana.

Raunas novada domes

Attīstības nodaļa

Tālr.: 64129710, 64119904
Mob.tālr.: 27841568
E-pasts: drusti@e-apollo.lv