Saimnieciskais dienests


 

Adrese: Parka iela 4C, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.

Darba laiks – katru darba dienu no plkst.8:00-17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00-13:00.

Saimnieciskā dienesta vadītājs Guntars Rekmanis, mob.tel. 29357680.
Speciāliste, Vineta Rude, 64177107.
Saimnieciskā dienesta vadītājs Drustu pagastā Ziedonis Bratka, mob.tel.29365501.
Elektriķis, atbildīgais par ūdenssaimniecību Aivis Ščitka, mob.tel.29402322.

Saimnieciskā dienesta pakalpojumi

 • Ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde;
 • notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;
 • teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība u.c.

 

Saimnieciskā dienesta sniegto maksas pakalpojumu izcenojums

Traktortehnikas iznomāšanas pakalpojumu izcenojums:
 • Pacēlājam MTZ – 12,02 EUR bez PVN/stundā,
 • Traktoram Belarus – 13,81 EUR bez PVN/stundā. 

Patērētā ūdens un kanalizācijas normas un norēķinu kārtība daudzdzīvokļu mājās un privātmājās

 • patērētājiem daudzdzīvokļu mājās, kuriem nav uzstādīti ūdensskaitītāji, tiek pielietota ūdens un kanalizācijas patēriņa norma uz katru dzīvojošo personu;
 • patērētājiem privātmājās ir jāuzstāda ūdens skaitītāji, patērētājs norēķinās par izlietoto ūdeni un kanalizāciju pēc ūdensskaitītāju rādījumiem, saskaņā ar tarifiem un saistošiem noteikumiem;
 • privātmājas vai dzīvokļa īpašniekam daudzdzīvokļu mājā, kuram skaitītāja verifikācija nav veikta paredzētajā laikā, saskaņā ar likumu, noteiktā ūdens un kanalizācijas patēriņa norma uz katru dzīvoklī dzīvojošo personu ir ne vairāk kā 10 m3/mēnesī no verifikācijas beigu datuma, līdz brīdim, kad ūdens skaitītājs tiek verificēts;
 • privātmājas un dzīvokļa īpašniekam daudzdzīvokļu mājā vai tās īrniekiem, kurš bez attaisnojoša iemesla vairāk kā trīs mēnešus neiesniedz skaitītāja rādījumus Saimnieciskajā dienestā, var tikt pielietota ūdens patēriņa norma 10 m3/mēnesī par katru dzīvoklī dzīvojošu personu – līdz ūdens skaitītāju kontroles brīdim, par ko tiek sastādīts akts; 

 

Ūdens un kanalizācijas tarifu izcenojumi

Tarifu izcenojumi atrodami šeit.

 • Komunālo pakalpojumu rēķinus var apmaksāt internetā. Piesakot e-pasta adresi, rēķins tiks nosūtīts līdz katra mēneša 6. datumam.
 • Lūgums iedzīvotājiem, kuri maksā pēc ūdens skaitītāja, uzrādīt skaitītāja stāvokli un patērētos kubikmetrus.
 • Ūdens skaitītāju rādījumi jānodod līdz katra mēneša 25. datumam rakstot uz e-pastu: vineta.rude@rauna.lv vai zvanot pa tālruni: 29412063 vai 64177107.
 • Maksājumus saimnieciskā dienesta kasē Parka ielā 4C nevar veikt līdz katra mēneša 5. datumam (ieskaitot).   


2019./2020. gada apkures sezonas tarifi Raunas pagastā
- par 1 m2 platības apsildi mēnesī: EUR 1.21 (bez PVN)
- par 1 megavata apsildi mēnesī: EUR 43.98 (bez PVN)


2019./2020. gada apkures sezonas tarifi Drustu pagastā
- par 1 m2 platības apsildi mēnesī: EUR 1.85 (bez PVN)
- par 1 megavata apsildi mēnesī: EUR 77.52 (bez PVN)


2019./2020. gada apkures sezonas tarifi stājas spēkā ar 2019. gada 1. oktobri.
 

Saimnieciskā dienesta nolikums
Autoceļu fonda nolikums