Saistošie noteikumi


Saistošie noteikumi Nr. 1
"Raunas novada domes nolikums"
Konsolidētā versija

 


Saistošie noteikumi Nr. 3
"Par sabiedrisko kārtību Raunas novadā"
Konsolidētā versija

Grozījumi Nr.1

 


Saistošie noteikumi Nr. 4
"Par pašvaldību nodevām Raunas novadā"
Konsolidētā versija

Grozījumi Nr.1 

 


Saistošie noteikumi Nr. 9
"Kapsētas uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Raunas novadā"
Konsolidētā versija

Grozījumi Nr.1Saistošie noteikumi Nr. 13
"Par tiesībām noteikt aizliegumu ĢMO kultūraugu audzēšanai"
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr. 15
"Par pašvaldības pabalstiem Raunas novadā"
Konsolidētā versijaSaistošie noteikumi Nr. 16
"Par autoceļu uzturēšanas klasēm Raunas novadā"
Skatīt šeit


Saistošie noteikumi Nr. 17
"Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Raunas novadā"
Konsolidētā versija

Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2Saistošie noteikumi Nr. 20
"Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Raunas novadā"
Skatīt šeit...

Grozījumi Nr.1 

 


Saistošie noteikumi Nr. 21
"Par Raunas novada domes sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību"
Konsolidētā versija

Grozījumi Nr. 1

Grozījumi Nr.2 

 


Saistošie noteikumi Nr. 22
"Prioritārā kārtībā bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Raunas novadā"
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr. 27
"Par Raunas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam"
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr. 28
"Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem"
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr. 29
"Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā"
Konsolidētā versija

 


Saistošie noteikumi Nr. 30
"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Raunas novadā 2013.gadā"
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr. 39
"Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Raunas novada  administratīvajā teritorijā 2014.gadā"
Konsolidētā versija

Grozījumi Nr.1 
 


Saistošie noteikumi Nr. 42
"Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību Raunas novada administratīvajā teritorijā 2015.gadā"
Skatīt šeit...


 Saistošie noteikumi Nr. 43
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
Skatīt šeit...

 


 Saistošie noteikumi Nr. 45
"Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Raunas novada administratīvajā teritorijā"
Skatīt šeit...
 


 Saistošie noteikumi Nr. 48
"Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Raunas novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"
Skatīt šeit...


 Saistošie noteikumi Nr. 49
"Raunas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība"
Skatīt šeit...


 Saistošie noteikumi Nr. 51
"Grozījumi Raunas novada domes 2011.gada 28.decembra Saistošajos noteikumos Nr.21 “Par Raunas novada domes sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”"
Skatīt šeit...
 Saistošie noteikumi Nr. 52
"Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību Raunas novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā"
Skatīt šeit...

  


 Saistošie noteikumi Nr. 53
"Grozījumi Raunas novada domes 2012.gada 24.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.29 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā""
Skatīt šeit...

   


 Saistošie noteikumi Nr. 54
"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Raunas novadā"
Skatīt šeit...

 


 Saistošie noteikumi Nr.58
"Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību Raunas novada administratīvajā teritorijā 2017.gadā"
 
 
 

 
Saistošie noteikumi Nr.59 
"Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Raunas novadā"

Raunas novada domes noteiktās ielu tirdzniecības vietas:
Raunā – Rīgas iela 1C, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads;
Rozēs – Saules ielā 6 pie veikala, Raunas pagasts, Raunas novads;
Drustos – Stāvlaukums 2, Drustu pagasts, Raunas novads

Ielu tirdzniecības vietas noteiktas saskaņā ar Raunas novada domes 2016.gada 23.novembra sēdes lēmumu “Par ielu tirdzniecības vietu noteikšanu” (Prot. Nr. 13., 14.§.)


Saistošie noteikumi Nr.64
"Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Raunas novadā"
Skatīt šeit...

Konsolidētā versija 

 


Saistošie noteikumi Nr.66
"Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību Raunas novada administratīvajā teritorijā"
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr.67
"Grozījumi Raunas novada domes 2012.gada 24.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.29 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā""
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr.68
"Grozījumi Raunas novada domes 2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr.15. „Par pašvaldības pabalstiem Raunas novadā”"
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr.69
"Grozījumi Raunas novada domes 2012. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā”"
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr.70
"Grozījumi Raunas novada domes 2012. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā”"
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr.71
 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Raunas novadā "
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr.72
 "Pabalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr.73
 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu"
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr.74
 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā"
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr.75
 "Par pabalstiem Raunas novadā"
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr.76
 "Grozījumi Raunas novada domes 2017. gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.64 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Raunas novadā” "
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr.78
 "Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas novada domes nolikums” ” "
Skatīt šeit...

 


Saistošie noteikumi Nr.79
 "Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas novada domes nolikums” "
Skatīt šeit...