Aktualitātes


Publiskajai apspriešanai nodota Jaunatnes politikas stratēģija
28.05.2018


 

Publiskajai apspriešanai nodota Jaunatnes politikas stratēģija

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.970, kas izdoti saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu ,,Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesāpubliskajai apspriešanai tiek nodots vidēja termiņa plānošanas dokuments 2019. – 2023.gadam (projekts) Raunas novada Jaunatnes politikas stratēģija, kas  izstrādāta Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā" 3.pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās" sadaļā apstiprinātā projekta "Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde" Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros

Dokuments nosaka Raunas novada darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus stratēģijā definēto mērķu sasniegšanai.

Ieteikumus un komentārus lūdzam iesniegt elektroniski:

raunasbjc@gmail.com – līdz 27.jūnijam

Raunas novada pašvaldība būs pateicīga par Jūsu iesaisti plānošanas dokumenta izstrādē, jo novada nākotni veidojam visi kopā.
      Atpakaļ