Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 10 2015.gada 30.septembrī
28.09.2015


RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131. 

Telefons/fakss: 64107343, e – pasts: novadadome@rauna.lv, mājas lapa: www.rauna.lv


RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 10

2015.gada 30.septembrī


DARBA KĀRTĪBA


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.

 2. Iesniegumu izskatīšana:

  1. Par nekustamā īpašuma “Vecziediņi” zemes sadalīšanu.

  2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Silmet”, Raunas pagastā, Raunas novadā.

  3. Par ģeodēziskā atbalsta punkta torņa izmantošanu.

  4. Par finansiālu atbalstu ēkas Parka ielā 12, Raunā jumta nomaiņai.

  5. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu nekustamajam īpašumam „Laivinieki”.

    1. Par grozījumiem noteikumos „Kārtība, kādā Raunas novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un iestāžu vadītājiem”.

    2. Par grozījumiem nolikumā par stipendijām Raunas novada skolu skolēniem un apbalvojumiem skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem mācību olimpiādēs.

    3. Par Rudens gadatirgus nolikumu.

    4. Par Raunas novada velobrauciena “Vesels pretī rudenim” nolikumu.

    5. Par grozījumiem Raunas novada Administratīvās komisijas nolikumā.

    6. Par izmaiņām Raunas novada Administratīvās komisijas sastāvā.

    7. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību Raunas novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā.

    8. Par nekustamo īpašumu „Dagra”, “kadastra Nr.”, “Dagra 1”, “kadastra Nr.”, “Tanīss”, “kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

    9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu maksātnespējas gadījumā.

    10. Par datortehnikas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pansijai “Rauna”.

    11. Par parakstu apliecināšanu Raunas novadā.

    12. Par 2015./2016.mācību gada 1.pusgada savstarpējo norēķinu izmaksu apstiprināšanu.

    13. Par komandējumu Raunas novada domes priekšsēdētājai Evijai Zurģei.

    14. Par ēdināšanas tarifiem Raunas novada izglītības iestādēs.

    15. Par ēdināšanas maksu Raunas novada izglītības iestādēs.

    16. Par brokastu maksas noteikšanu Drustu pamatskolas ēdnīcā.

    17. Par 2015./2016.gada apkures sezonas tarifiem Raunas novadā.

    18. Par nozīmīgāko grants ceļu būvniecības atlases kritēriju apstiprināšanu.

      Atpakaļ