Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 12 2015.gada 28.oktobrī
26.10.2015


RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131. 

Telefons/fakss: 64107343, e – pasts: novadadome@rauna.lv, mājas lapa: www.rauna.lv


RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 12

2015.gada 28.oktobrī


DARBA KĀRTĪBA


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka Andra Neimaņa ziņojums par paveikto darbu.

 2. Iesniegumu izskatīšana:

  1. Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu.

  2. Par apdzīvojamo platību L.D.

  3. Par nekustamā īpašuma “Vējavkalns” nomas tiesību piešķiršanu.

  4. Par telpu Palsas ielā 11, Drustos nomas tiesību piešķiršanu.

  5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vidus Paurnieši”, Raunas pagastā, Raunas novadā.

  6. Par komunālo pakalpojumu parāda dzēšanu.

  7. Par finansiālu atbalstu Raunas audējām.

  8. Par Gatartas pansionāta direktora Aivara Damrozes iesniegumu.

 1. Par prioritāro pašvaldības grants autoceļu saraksta apstiprināšanu.

 2. Par reģionālā autoceļa P28 Priekuļi – Rauna zemes nodalījuma joslas pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā.

 3. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu.

 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.

 5. Par saistošajiem noteikumiem Nr.53 “Grozījumi Raunas novada domes 2012.gada 24.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.29 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā””.

 6. Par saistošajiem noteikumiem Nr.54 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Raunas novadā”.

 7. Par grozījumiem noteikumos Nr.3 „Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2015.gadam”.

 8. Par kustamās mantas – autoiekrāvēja stocka 3050 - atsavināšanu.

 9. Par kustamās mantas – Pļaujmašīnas Z-010/24 – atsavināšanu.

 10. Par kustamās mantas – dīzeļģeneratora DGF82 – atsavināšanu.

 11. Par kustamās mantas – sinhronā ģeneratora – atsavināšanu.

 12. Par Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes iesniegumu.      Atpakaļ