Aktualitātes


63506

RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE Nr. 1
26.01.2016


 
RAUNAS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90000057973
Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131.
 
RAUNAS NOVADA
DOMES SĒDE NR. 1
2016. gada 27. janvārī
DARBA KĀRTĪBA
 
1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu. 
2. Iesniegumu izskatīšana: 
            2.1 Par Tatjanas Ņilovas iesniegumu.
            2.2 Par Tatjanas Jankovskas iesniegumu.
            2.3 Par nekustamā īpašuma “Lazdiņas” zemes sadalīšanu. 
            2.4 Par nekustamā īpašuma “Stādiņi” zemes sadalīšanu.
            2.5 Par līdzfinansējuma piešķiršanu ārējā kanalizācijas tīkla izbūvei īpašumā “Liepkalni” 
4. Par nekustamā īpašuma “Kalna Precinieki”, Raunas pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma “Vecsavieļas”, Raunas pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu 
6. Par Raunas novada domes vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016.g., 2017. un 2018.gadam. 
7. Par Raunas novada domes autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas vidējā termiņa programmu 2016. – 2018. gadam. 
8. Par Raunas novada domes budžetu 2016.gadam. 
9. Par aizņēmumu “Nekustamā īpašuma rekonstrukcija Rīgas ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, II kārta”. 
10. Par aizņēmumu mikroautobusa iegādei.
11. Par dalību programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā" 3.pamatdarbības – „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās" projektā „Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde" 
 
Pievienojamie jautājumi:
 
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Dukuļi”. 
13. Par Ievas Ozolas iesniegumu. 
14. Par SIA “LATVIJAS ĶIPLOKS” iesniegumu.
15. Par Raunas novada domes noteikumiem “Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība” 
16. Par grozījumiem Raunas novada domes noteikumos “Par pašvaldības zemju nomu bez apbūves tiesībām Raunas novadā”. 
17. Samaksa par apbedīšanas pakalpojumiem Raunas novada Drustu pagasta kapos.      Atpakaļ