Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 8 2015.gada 29.jūlijā
24.07.2015


RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131. 

Telefons/fakss: 64107343, e – pasts: novadadome@rauna.lv, mājas lapa: www.rauna.lv


RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 8

2015.gada 29.jūlijā


DARBA KĀRTĪBA


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.

 2. Iesniegumu izskatīšana:

  1. Par komunālo pakalpojumu parāda dzēšanu.

  2. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmet”, Raunas pagastā, Raunas novadā.

  3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lejas Stuķi”, Raunas pagastā, Raunas novadā.

  4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunlapsiņas”, Raunas pagastā, Raunas novadā.

  5. Par grozījumiem Raunas novada domes 24.09.2014. lēmumā 2.3 § „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Baltvilki”, Raunas pagastā, Raunas novadā”.

  6. Par nekustamā īpašuma „Saules iela 21” zemes sadalīšanu.

 1. Par grozījumiem Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1. „Raunas novada domes nolikums”.

 2. Par Raunas muzeja nolikumu.

 3. Par humānās palīdzības sniegšanu projekta „Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros.

 4. Par Raunas novada domes autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas vidējā termiņa programmu 2015.-2017.gadam.

 5. Par Raunas viduslaiku pils arheoloģisko atradumu konservāciju.


      Atpakaļ