Aktualitātes


107052

Raunas novada pašvaldība informē par maksas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apmēru
28.06.2019


Raunas novada pašvaldība informē par maksas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apmēru

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu, Raunas novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Raunas novadā”, SIA „ZAAO” 2019.gada 25.aprīlī vēstulē Nr.1.25/95  norādītajiem apstākļiem un maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu, maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar š.g. 1 augustu, ievērojot norādīto, būs 17,65 EUR, ko veidos:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 10,82 EUR apmērā par 1 m3, ko apstiprina Pašvaldība;

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe"– 6,83 EUR apmērā par 1 m3, kas aprēķināts, tarifa apmēru attiecinot uz vienu kubikmetru, piemērojot koeficientu 0.13.
      Atpakaļ