Aktualitātes


63170

Stājas spēkā 2016.gada kadastrālās vērtības
11.01.2016


Stājas spēkā 2016.gada kadastrālās vērtības

Valsts zemes dienests Kadastra informācijas sistēmā ir pārrēķinājis visu kadastra objektu kadastrālās vērtības 2016. gadam.

Kadastrālās vērtības ir publicētas portālā www.kadastrs.lv, kur tās var uzzināt, meklējot kadastra objektu pēc kadastra numura, apzīmējuma, adreses vai nosaukuma. Turklāt ērti un operatīvi jaunās kadastrālās vērtības var uzzināt mobilajā lietotnē Kadastrs.lv.

Galvenokārt kadastrālās vērtības šogad mainījušās lauku nekustamo īpašumu grupā, jo ar 2016. gada 1. janvārī stājās spēkā paaugstinātas bāzes vērtības lauksaimniecībā izmantojamai zemei un meža zemei. Vienlaikus stājušās spēkā speciālās vērtības, kas tika ieviestas, lai nodrošinātu samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu lauksaimniecības zemju īpašniekiem. Ministru kabinets atbalstījis risinājumu nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošanai lauku zemēm, paredzot speciālās vērtības aprēķināšanu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām. Turpmākos piecus gadus (t.i. līdz 2020. gadam) vērtības nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam un līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums lauku zemēm nevar būt lielāks par 20%. Svarīgs nosacījums nodokļa pieauguma ierobežošanai būs lauku zemes vienības platība. Speciālā vērtība tiks aprēķināta un nodokļa pieauguma ierobežojums attieksies uz zemes vienībām, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā platība būs lielāka par 3 hektāriem. Šādam kritērijam ir vairāki iemesli – pirmkārt, platība noteikta, vadoties pēc nekustamā īpašuma tirgus analīzes rezultātiem. Zemes vienības līdz 3 hektāru platībai nav klasiska lauksaimnieciskās ražošanas zeme, vairumā gadījumu tās ir paredzētas retinātai apbūvei; otrkārt, darījumi ar šādām zemēm netiek izmantoti kadastrālo vērtību bāzes izstrādē lauku teritoriju lauku zemēm; treškārt, ja zeme tomēr tiek izmantota lauksaimnieciskai ražošanai, ņemot vērā kopējo platību, vērtību līmeni un aprēķināto nodokli, papildus aprēķini nodokļa pieauguma ierobežošanai būtu nesamērīgi.

Pēc sākotnēji veiktajiem aprēķiniem, no visām zemes vienībām valstī (kopskaitā aptuveni 1 miljona) lauku zemes kritērijiem atbilst aptuveni 320 tūkstoši zemes vienību, no kurām nodokļa pieauguma ierobežojums attieksies uz 2/3 objektu jeb 215 tūkstošiem zemes vienību.

Speciālā vērtība attieksies uz tām lauku zemes vienībām, kurām Kadastra informācijas sistēmā kāds no reģistrētajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem būs lauksaimniecība, mežsaimniecība vai ūdenssaimniecība. To neaprēķinās un nodokļa pieaugumu nepiemēros apbūves zemei un lauksaimniecības, ūdenssaimniecības un mežsaimniecības zemēm pilsētās.

Citās īpašumu grupās izmaiņas kadastrālajās vērtībās tiek veiktas gadījumos, ja ir mainījušies Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie objektu raksturojošie dati. Piemēram: zemei ir mainīts lietošanas mērķis, reģistrēti vai dzēsti apgrūtinājumi, pēc uzmērīšanas mainīti zemes lietošanas veidi vai precizēta zemes vienības platība; būvēm – mainīts lietošanas veids, precizēts ēkas fiziskais nolietojums, mainīti apjoma rādītāji.

Kadastrālā vērtība visiem īpašumiem tiek aprēķināta katru gadu uz 1. janvāri, aktualizējot to atbilstoši iepriekš pieņemtiem normatīvajiem aktiem (mainītas aprēķina formulas vai apstiprināti jauni zemes vērtību zonējumi un atbilstoši tirgus situācijai aktualizētas bāzes vērtības). Šim gadam vērtības ir pārrēķinātas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016. gadam“.

Rakstu pēc VZD pieejamās informācijas sagatavoja Daina Kļaviņa (Raunas novada domes Zemes lietu speciāliste / NĪN administratore)
      Atpakaļ